Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Előadások
 • Rólunk
 • Rendezvények 1991-2008
 • Rendezvények 2009
 • Kiadványok
 • Oktatás
 • Tanulmányok
 • Sajtóközlemény
 • Kapcsolatok
   
   
 • Elnökség
 • Alapszabály

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE -  2009

1,  Beer Iván – a Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány elnöke
2,  Bölcskei Gusztáv – a Magyarországi Református Egyház püspöke, zsinati elnök
KZST társelnök
3,  Csernák István – a Magyarországi Metodista Egyház superintendense
4,  Darvas István - rabbi
5,  Dobner Győző – baptista lelkész
6,  Domán István – főrabbi
7,  Fabiny Tamás – evangélikus püspök-elnök – KZST ügyvezető elnök
8,  Feldmájer Péter – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke
KZST társelnök
9,  Gábor György – filozófus, ORZSE, egyetemi tanár
10,  Haraszti György – történész, ORZSE tanszékvezető professzor
11,  Hausmann, Jutta – Evangélikus Hittud. Egyetem, tanszékvezető professzor
12, Hermann Judit – a Pécsi Brit Konzulátus irodaigazgatója
13, Hídvégi György – a Magyar-Izraeli Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke
14, Hídvégi Máté, egyetemi tanár
15, Iványi Tibor – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
16, Jakab Attila – vallástörténész
17, Kalota József – a Magyarországi Orthodox Exarchatus érseki vikáriusa
18, Lednitzky András – a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke
19, Mészáros Kálmán – a Magyarországi Baptista Egyház elnöke
20, Németh Pál – református lelkész, főiskolai tanár
21, Pataky Albert – az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke – KZST társelnök
22, Róna Tamás, rabbi
23, Szabó István – református püspök
24, Szent-Iványi Ilona – unitárius lelkész
25, Szécsi József – vallásfilozófus – KZST főtitkár
26, Szigeti Jenő – adventista teológiai professzor
27, Szita Szabolcs – történész, a Holocaust Dokumentációs Központ tudományos vezetője
28, Tóth László – ny. főtanácsos
29, Udvardy György – katolikus püspök, KZST társelnök
30, Varga Béla – közgazdász
31, Várszegi Asztrik – katolikus püspök, pannonhalmi főapát

A KZST ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLANDÓ MEGHÌVOTT TAGJAI
Rázmány Csaba – a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke
Dimitrov Simeon – a Bolgár Ortodox Egyház metropolitája
Sir Sigmund Sternberg – a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tiszteletbeli elnöke

A KZST ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁGA
Sebes József – a Raoul Wallenberg Alapítvány elnöke
a KZST Ellenőrző Bizottságának elnöke
KZST TITKÁRSÁG
Gaján Rudolfné  - pénzügyi referens
Gerőfi Gyula - nyilvántartás

 

A  KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA  - 2009

1.
A társadalmi szervezet neve: Keresztény-Zsidó Társaság.
2.
Székhelye: 1052 Budapest, Deák tér 4.
3.
A Társadalmi szervezet céljai és feladatai:
- A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegű, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfelelően az alábbi, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a működéssel kapcsolatban bárki betekintést nyerhet.
3.1.
A törvény 26.§.C.:
3. pont: tudományos tevékenység, kutatás
4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. pont: kulturális tevékenység
11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme
3.2.
Célok és feladatok:
- A keresztény-zsidó párbeszéd ökumenikus keresztény és zsidó alapokról történő munkálása.
- A közvélemény pozitív alakítása a keresztény-zsidó kapcsolatok vonatkozásában.
- Kulturális tevékenység, előadássorozatok, vallási hagyományok ápolása.
- Teológiai, tudományos, művészeti vonatkozások munkálása.
- Soá kutatás /vészkorszak/.
- A keresztény-zsidó megbékélést elősegítő információk gyűjtése, feldolgozása.
- Folyóirat- és könyvkiadás, valamint előadások, bel- és külföldi konferenciák rendezése.
- Közös imaalkalmak, lelki közösséget építő ill. erősítő összejövetelek szervezése.
- Állandó kapcsolattartás a különböző keresztény egyházakkal és zsidó hitfelekezetekkel, szervezetekkel, médiákkal és személyiségekkel.
- Küzdelem a vallási, politikai és mindenféle antiszemitizmus és az agresszív vallásellenesség minden megnyilvánulása ellen.
- A társaság tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapvető figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását előmozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegből, érdekcsoportból, vallási közösségből erednek is.
- A társaság nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki.
- A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat, továbbá a szervezet megyei-, fővárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt.
- A társaság, mely közhasznú szervezet, semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt.
- Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; ilyen tevékenység lehet a fent említett előadások és konferenciák anyagainak megjelentetése, a szervezet tevékenységéről a tagság tájékoztatására kiadott füzetek, emlékeztetők, és egyéb vallásközi biblikus kiadványok kiadása; a gazdálkodás során elért eredményt a társaság nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeinek elősegítése érdekében használja csak fel.
4.
A társadalmi szervezet tagjai.
4.1. 
A tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei.
4.1.1.
A társadalmi szervezet rendes tagja:
- Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein.
- Választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.
- Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.
- A társadalmi szervezetnek csak nagykorú személy lehet tagja.
4.1.2.
- Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a 4.1.1. pontnak megfelel és tevékenységével elősegíti a társadalmi szervezet célkitűzéseinek megvalósítását.
- A pártoló tagok részt vehetnek a társadalmi szervezet rendezvényein, gyűlésein, javaslattételi joggal, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.
4.1.3.
- Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség annak nyilvánít; jogai megegyeznek a pártoló tagok jogaival.
4.1.4.
- A tagsági viszony a 4.1.1. pontban írt feltételek alapján az elnökség döntésével és nyilvántartásba vétellel keletkezik.
4.1.5.
Megszűnik a tagsági viszony:
- A tag szóbeli vagy írásos kilépésével.
- Ha a tag egy éve keresztül, felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat.
- Ha a társadalmi szervezet közgyűlési határozat alapján feloszlik, megszűnik, más testületbe olvad.
- A tag kizárásával, melyről az elnökség dönt; a tag akkor zárható ki, ha tevékenységével vagy mulasztásával a társadalmi szervezet céljainak megvalósítását veszélyezteti.
- A kizárás ellen jogorvoslatnak van helye, melyet az elnökséghez kell benyújtani és a közgyűlés dönt róla.
- A jogi személy tag, képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait.
4.1.6.
A tag kötelességei:
- Folyamatosan vegyen részt a társadalmi szervezet tevékenységében.
- Feladatait legjobb tudása szerint teljesítse.
- A birtokába került vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvja és a lehetőségek szerint gyarapítsa.
- A vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.
- Fizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat, melynek összegét évenként a közgyűlés állapítja meg.
- A 2006. évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft, amelyet a társadalmi szervezetnek az OTP 11706016-20465717 számú számlájára fizethetnek be a tagok.
- Tanúsítson a társadalmi szervezet tagjához méltó magatartást.
4.1.7.
- A pártoló tagnak és a tiszteletbeli tagnak kizárólag javaslattételi joga van.
- A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagnak egyaránt kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek betartása.
5.
A társadalmi szervezet szervezeti rendje és működése.
A társadalmi szervezet szervei: közgyűlés, elnökség, főtitkár /a társadalmi szervezet képviselője/, ügyvivő testület, számvizsgáló bizottság.
6.
A társadalmi szervezet szerveinek feladata és hatásköre: a közgyűlés összehívásának rendje és a közgyűlés hatásköre:
- A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer a főtitkár - a tagoknak küldött írásos meghívóval, amelyet a tagoknak 10 nappal a közgyűlés előtt kell postára feladni, a közgyűlés tárgysorozatának közlésével együtt - köteles összehívni.
- Köteles továbbá a főtitkár a közgyűlést összehívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kívánja.
- A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon érdeklődőként - természetesen szavazati jog nélkül - bárki részt vehet.
- A társadalmi szervezet tagjai a közgyűlés bármelyik napirendi pontjához hozzászólhatnak, önállóan beterjeszthetnek a közgyűlés elé a tárgysorozatban nem szereplő napirendi pontokat, amelyek megtárgyalásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
- A rendes tagokat azonos értékű szavazati jog illeti meg, egy tag egy szavazat,
- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha a szavazategyenlőség az elnök szavazatával együtt alakult ki, meg kell ismételni a szavazást, ha ezt követően sem lehet szavazással dönteni, sorshúzás dönt.
- A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van; ha nem határozatképes, 8 napon túl új időpontban, azonos napirenddel pótközgyűlést kell tartani, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes; e jogkövetkezményre a tagokat figyelmeztetni kell.
- A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel fogadja el, valamint a társadalmi szervezet főtitkára által előterjesztett számszerű és szöveges éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- A közgyűlés előtt egy órával és a közgyűlés alatt ezen dokumentumokat bárki szabadon megtekintheti; a közgyűlés után 3 napon át a Keresztény-Zsidó Társaság székhelyén, a Deák tér 4. sz. alatti tanácsterem ajtaján és hirdető táblán kell elhelyezni.
6.1.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály jóváhagyása és módosítása.
- A társadalmi szervezet éves költségvetésének meghatározása.
- A társadalmi szervezet elnöksége éves beszámolójának elfogadása.
- A társadalmi szervezetnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása.
- A vezető tisztségviselők, vagyis a társadalmi szervezet elnökének, vezetőségi tagjainak megválasztása. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés a jelölő listára került személyek közül nyílt szavazással választja meg. A jelölő listára minden tag javasolhat jelölteket, a jelenlévők egyszerű többsége által elfogadott jelöltek közül az ugyancsak egyszeri többséggel megválasztott jelöltek nyerik el a vezető tisztséget.
- Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés eléfogadása az általános szavazati mód szerint.
- A Számvizsgáló Bizottság megválasztása.
6.2.
- A társadalmi szervezetet két közgyűlés között a 31 tagú elnökség vezeti, akik közül az 5 társelnököt és a főtitkárt a közgyűlés egy éves időtartamra választja meg.
- A főtitkár látja el a társadalmi szervezet képviseletét, valamint önálló aláírási joggal rendelkezik.
- Az elnökség tagjait a közgyűlés 1 évre választja, további ciklusra újra választhatók.
- Az elnökség a határozatait általában konszenzussal hozza meg, vita esetén szavazást kell elrendelni, ahol egyszerű szótöbbséggel dönt.
- Az elnökség üléseit a főtitkár rendeli el a feladatoknak megfelelően.
- A főtitkár a társadalmi szervezet működésével kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, az egyetértők és ellenzők aránya megállapítható.
- A vezetők döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton, illetve a rendszeresen megtartott előadásokon szóban közli.
- A társadalmi szervezet működésével kapcsolatos iratokba a főtitkár engedélyével – személyi azonosságának igazolása és időpont egyeztetés után - bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
- A főtitkár a társadalmi szervezet közhasznú előadásairól havonta szórólapokon, a sajtóban való közzététellel tájékoztatja az érdeklődőket, a tagok részére pedig postán küld meghívót.
6.2.1.
Az elnökség mindazon kérdésekben dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amely kérdésekben a közgyűlés döntési jogkört biztosított az elnökségnek.
- Az elnökség a két közgyűlés között hozott döntéseiről, tevékenységéről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.
- Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
- Az elnökség határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a szervezet tagjainak írásban kell megküldeni, legkésőbb a közgyűlésre szóló meghívóval együtt.
- A társadalmi szervezet főtitkára képviseli a társadalmi szervezetet bíróság, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- Az elnökség dönt a tagfelvételi kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról.
- Az elnökség tagjai a társadalmi szervezet érdekében végzett tevékenységük során felmerült igazolt költségekre igényt tarthatnak.
- Az elnökség feladata két közgyűlés között a társadalmi szervezet tevékenységének operatív irányítása, a szervezet vagyonával való törvényes gazdálkodás.
- Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az elnökség tagjait a főtitkár az ülést megelőzően 10 nappal postára adott meghívóval értesíti, amely a napirend pontjait is tartalmazza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok 50%-a + 1 fő jelen van, ha nem határozatképes, összehívását azonos feltételek mellett 8 napon túl meg kell ismételni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
- Az elnökség elvi és etikai kérdésekben konszenzussal, gyakorlati kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt, szükség esetén döntéseit nemcsak elnökségi ülésein, hanem más információs úton is meghozhatja /pl. telefonon/, a döntéseknek minden érdekelt részére történő tudomásul hozatala iránt a főtitkár vagy az általa megbízott tag köteles gondoskodni.
- Az elnökségi tagot kooptálni nem lehet.
- Az elnökségi ülés nyilvános, érdeklődőként bárki részt vehet rajta.
- A keresztény-zsidó vallási és világi szervezetek vezetői akadályoztatásuk esetén személyes megbízottat delegálhatnak az elnökségi ülésekre.
6.3.
6.3.1.
- A főtitkár két közgyűlés között a szervezet ügyviteli, szervezési feladatait a tagok köréből, általa kinevezett hét főből álló ügyvivői testülettel láthatja el.
- Az ügyvivő testület tagjai nem állnak munkaviszonyban a társadalmi szervezettel.
- A társadalmi szervezetben az esetleges munkáltatói jogokat a főtitkár látja el, a főtitkár feletti esetleges munkáltatói jogkört pedig az öt társelnök által választott egyik társelnök látja el, ügyvezető társelnöki minőségben.
6.3.2.
Az ügyvivői testület működésének rendje:
- Az ügyvivői testületet a főtitkár hívja össze írásos meghívóval, postai úton, havonta legfeljebb egy alkalommal.
- Az ügyvivői testület nem döntéshozó, csak a főtitkár döntéseit előkészítő, a főtitkár munkáját elősegítő szerv.
- E körben az elnökségi tagok eseti megbízása alapján intézi levelezésüket, tárgyalások, rendezvények előkészítését, kiadványok megjelentetésének adminisztratív előkészítő munkálatait szervezi.
- Az ügyvivő testület üléseiről emlékeztető készül, amelyet postai úton kapnak kézhez az ügyvivő testület és az elnökség tagjai.
6.3.3.
- A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b. pont/ élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján: a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A társadalmi szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- Az elnökség tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.
A társadalmi szervezet gazdálkodása:
7.1.
- A társadalmi szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, éves bevétele 5 millió forint alatt van.
7.1.1.
- A társadalmi szervezet a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.
- A társadalmi szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- A szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítani.
7.1.2.
- A társadalmi szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
7.1.3.
- A 7.1.2.-ben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok értékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A társadalmi szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
7.1.4.
- A társadalmi szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - célszerinti juttatásban nem részesítheti.
- A társadalmi szervezet bármely cél szerinti juttatását - az alapszabályban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van /színlelt pályázat/.
- Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
- A társadalmi szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
7.2.1.
A társadalmi szervezet bevételei:
- A tagok által befizetett tagdíjak.
- Felajánlások és egyéb juttatások.
- Támogatások.
- Rendezvények bevételei.
- Pályázatok díjai.
-A tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú célra vagy működési költségeinek fedezetére kapott támogatás, illetve adomány.
- A társadalmi szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
- Az adománygyűjtéshez a szervezet írásbeli engedélye szükséges.
- A társadalmi szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
- A közhasznú szervezet tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
7.2.2.
A társadalmi szervezet költségei:
- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/.
- A közhasznú és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /ráfordítások, kiadások/.
7.2.3.
- A társadalmi szervezet vagyona lehet: készpénz, értékpapír, követelés, ingó és ingatlan vagyon.
- A társadalmi szervezet gazdálkodó tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra, vagyonbővítéshez használható.
- A társadalmi szervezet gazdasági tevékenységét csak céljai érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
7.2.4.
- A társadalmi szervezet tartozásaiért vagyonával felel. A tagok a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíjat kötelesek fizetni.
7.2.5.
- Megszűnés esetén a társadalmi szervezet tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonáról, annak hová fordításáról a közgyűlés dönt.
7.2.6.
- A társadalmi szervezet elnöksége - jóváhagyott költségvetés alapján - a társadalmi szervezet vagyonával a mindenkori hatályos pénzügyi- és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.
7.3.1
- A Számvizsgáló Bizottság 2 fő, ellenőrzi a gazdasági és pénzügyi tevékenységet, melyben a bizottság saját ügyrendjét maga határozza meg.
- A Számviteli Bizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Megállapításait írásba foglalja és legalább évente egyszer a közgyűlésen beszámol. A vezető szerv ülésein tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés esetén köteles írásban tájékoztatást adni. Megszüntetéséről a vezető szervnek 30 napon belül intézkedni kell.
7.3.2.
- A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességének biztosítása érdekében a szervezet számviteli- és pénzügyi szakember közreműködését veszi igénybe.
- A társadalmi szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is készíteni.
- A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a, számviteli beszámolót; b, a költségvetési támogatás felhasználását; c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d, a cél szerinti juttatások kimutatását; e, a központi költségvetési szervtől az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f, a társadalmi szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összességét; g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.
- A társadalmi szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- A számviteli beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
- A társadalmi szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásit rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
8.
A társadalmi szervezet megszűnése:
- A társadalmi szervezet megszűnik, ha a, feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja; vagy b, arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
- A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról az alapszabály előírása vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
- Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
9.
Határozatok és nyilvánosság:
- A közgyűlés és az elnökség döntéseit a főtitkár nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
- A társadalmi szervezet főtitkára gondoskodik a társadalmi szervezet döntéseinek /közgyűlési, elnöki/ az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
- A testületi szervek döntéseit a társadalmi szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
- A társadalmi szervezet működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és a székhelyén való elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
- A társadalmi szervezet szolgáltatásain: az előadások, konferenciák, oktatás, kulturális tevékenységen való részvétel nyilvános és ingyenes, azokon tagjain kívül bárki más is részesülhet. Egyes kiadványok, tájékoztatók, beszámolók, térítés nélkül bárki részére adhatók.
10.
Záró rendelkezések:
- A társadalmi szervezet működésére az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló törvény és a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2009. ápr. 1.

 

Dr Szécsi József
Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   
2008
2007
2006
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Szécsi József - SZÉCSI Regensburgi dialógus és viperás konvergencia

kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

   
2008 Szeptember  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

****************************************************************
Sopron, 2008. szeptember 14. vasárnap 15.00 h.

Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER - a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
SZITA SZABOLCS - a Budapesti Holocaust Múzeum tudományos igazgatója,
a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A zsidóság
nyugat-magyarországi üldöztetése
RADNÓTI ZOLTÁN rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd
Félelmetes napok
– a zsidó lélek megtisztulása
Könyvbemutató:
„Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007”
szerk.SZÉCSI JÓZSEF.Budapest,2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

****************************************************************

Budapest, 2008. szeptember 17. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Darvas István
rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd,

a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Megváltásunk kezdete ?!

- Izrael 60 éves -

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2008. szeptemberében: 7-én és 21-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
- a Szentírás-magyarázatokat tartja: Szécsi József -
****************************************************************

Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. szeptember 9. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1. 16.00-17.00 h. SZÉCSI JÓZSEF:
A FILEMON  levél görög szövegének olvasása és értelmezése
- vetítettképes szövegelemzés -
2. 17.00-19.00 h. 2008: TÖRTÉNELEM

A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/5

Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Az emancipáció három hulláma
JAKAB ATTILA – vallástörténész:
A „keresztény” Nyugat (a karoling korszak)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.

Az oszmán-török birodalom

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!
A KZST új könyvkiadásai: 1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma; 2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.
Kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2007.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-ÁT

a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

 

 

 
2008 Május  

Meghívó
a Gül Baba Alapítvány és a Keresztény-Zsidó Társaság
vallásközi konferenciájára
2008. május 26. hétfő 17.00 h.
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Nagyterme
Budapest XI. Bocskai út 39/41.

A vallásközi párbeszéd
a XXI. század Európájában
- az ábrahámi vallások
szent könyveinek,
a Bibliának és a Koránnak a fényében

Megnyitó:
ZAFER BAY – a Gül Baba Alapítvány főtitkárának
Korán-recitálása
ÜMIT ÖZKARAMAN  -  a Gül Baba Alapítvány elnöke
Megnyitó beszéd
FEKETE LÁSZLÓ – a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának
Zsoltár-recitálása
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára 
Megnyitó beszéd
Előadások:

STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor h.
A lehetséges párbeszéd – ahogy a zsidók gondolják
NÉMETH PÁL – református lelkész, főiskolai tanár
„Ki az én felebarátom ?” Lukács 10,29
ISMAIL ACAR – professzor, USA
The Others in the Qur’an: Jews and Christians

- Az előadásokhoz hozzászólások, kérdések -
Filmvetítés:
1,  Kisfilm  a vallások közötti békéről és szeretetről 
2,  Az iszlám Magyarországon – 2007 – a Duna Televízió kisfilmje
rendezte: Szécsi József
- Fogadás -

Terézvárosi Biblikus Konferencia – 2008/1

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
plébániai hittantermében

Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
(bejárat a sekrestyével szemben)
2008. május 27. kedd
A kiválasztottság
Megnyitó: 10.00-10.30 h.

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános
UDVARDY GYÖRGY - Esztergom-Budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
- a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF -

Előadások: 10.30-12.05 h.

1.: 10.30-10.50 h.
BORSÁNYI SCHMIDT FERENC - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, professzor:
A kiválasztott nép

2.: 10.55-11.15 h.
BENYIK GYÖRGY - Szegedi Hittudományi Főiskola, tanszékvezető professzor:
Kiválasztás Jeremiásnál

3.: 11.20-11.40 h.
JUTTA HAUSMANN - Evangélikus Hittudományi Egyetem, tanszékvezető professzor:
„Nemde olyanok vagytok előttem ti, Izrael fiai, mint az etiópok fiai?” - Ámosz 9,7

4.: 11.45-12.05 h.
STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, rektor h., egyetemi tanár
Választottság - vagy kiválasztottság?

 Kérdések, észrevételek, vita: 12.05-13.00 h.
13.00-14.00 h.
EBÉDSZÜNET

Előadások: 14.00-15.35 h.

5.: 14.00-14.20 h.
CSERHÁTI MÁRTA - Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi docens:
Hiány, bőség és kiválasztás a Bibliában

6.: 14.25-14.45 h.
TÖRÖK CSABA - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, mb. előadó:
Krisztusi kiválasztottság: Isten új népe
– Biblikus szempontok az Egyház, mint Isten népe gondolat kapcsán

7.: 14.50-15.10 h.
KARASSZON ISTVÁN - Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékvezető professzor:
A kiválasztás-teológia a XX. századi protestáns teológiában

8.: 15.15-15.35 h.
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens:
Az isteni kiválasztás a Koránban

Kérdések, észrevételek, vita: 15.35-17.30 h.

18.30 h.
Szentmise
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
UDVARDY GYÖRGY
esztergom-budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
A szentmisén közreműködik
a Templom Taize-i Ifjúsági Ének- és Zenekara

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának - XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. május 6. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1. 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF

 A Júdás levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2. 17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/4
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A hászkálá – a zsidó felvilágosodás
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A nagy zsinatok kora (IV.-V. század)
– a keresztény hitrendszer megfogalmazása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az spanyolországi iszlám kultúra
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
ÍRÓK BOLTJA - Budapest, VI. Andrássy út 45.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. május 22. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

Emlékülés Izrael Állam megalakulásának
60. évfordulója alkalmából
Megnyitó: FABINY Tamás
evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke
„A párbeszédért emléklap”-ok 2008. évi átadása
Előadások:
ALIZA BIN-NOUN

 1. Izrael Állam budapesti nagykövete –

Izrael és Palesztina - 2008
SZÉCSI József – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Izrael Állama és a keresztény teológia
közreműködik:
Fekete László - főkántor
Neumark Zoltán - zongoraművész
Szécsi Máté - operaénekes
*********************************************************************

Keszthely, 2007. május 25. vasárnap 15.00 h.

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
ÁBRAHÁM GYERMEKEI
tudományos szimpozion
Megnyitó: CZOMA LÁSZLÓ
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója
Előadások:
KÁRPÁTI Judit – ORZSE, egyetemi adjunktus
Az arab országokban élő zsidók helyzete
a II.világháború idején
SZENT-IVÁNYI Ilona – unitárius lelkész
Iszlám a nyugati világban - reformirányzatok
*
Kiállítás-bemutatás :
„Az iszlám művészete” - Helikon Kastélymúzeum

 

 


 
2008 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. április 1. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1.
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 3.János levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2.
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/3
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Középkori zsidó történelem – a spanyol zsidóság
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Constantinus-i fordulat
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám virágkora
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. április 8. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
JAKAB ATTILA
vallástörténész

A szlovák katolikus egyház

a nacionalizmus és az egyetemesség sodrában

*
Budapest, 2008. április 15. kedd 16.00 h.
ÍRÓK BOLTJA
Budapest, VI. Andrássy út 45.
könyvbemutató
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
A könyvet bemutatják:
Schőner Alfréd – főrabbi, ORZSE rektor
Gábor György – filozófus, ORZSE egyetemi tanár
*
*A „Nostra aetate” * II.János Pál pápa beszéde a magyarországi zsidó közösség képviselőihez* Kereszténység és politika – a Zsinati Kör Állásfoglalása*A Zsidó-Keresztény Párbeszéd Kör Nyilatkozata * A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának Határozata * A Magyar Keresztény-Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság Nyilatkozata *Szilárd Gyula: Egy holocaust-túlélő az egyházakhoz *Paskai László bíboros pásztorlevele a fővárosi holocaust ötvenedik évfordulójára*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Nyilatkozta az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen*A Kálvin János Kör Nyilatkozata*A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának Nyilatkozta*A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyilatkozata*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Karácsonyi Nyilatkozata *A Magyarországi Metodista Egyház Nyilatkozata*Szécsi József: Tizenegy nyilatkozat*Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban*A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak  Ökumenikus Tanácsa Közös Nyilatkozata a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából*A kereszténység és a vallások  - A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma*A katolikus egyház katekizmusából*Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról*Az egyház és a múlt bűnei – Nemzetközi Teológiai Bizottság*II. János Pál pápa homiliája 2000. nagyböjtjének első vasárnapjának szentmiséjén *II. János Pál pápa szentföldi zarándoklatán mondott beszédei*
*
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 

 
2008 Március  

 

Meghívó

Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől

1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -

2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2

Előadások:

HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem

JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)

NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Sopron, 2008. március 9. vasárnap 15.00 h.
Szolnok – Szolnoki Zsidó Hitközség – Mária u. 33.
Szolnoki Keresztény-Zsidó találkozó - 2008
Megnyitó:
BERMAN DÁVID - a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke
Előadás:
RÓNA TAMÁS – rabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanára

Púrim, avagy minden nagy nép mögött egy fontos asszony áll

Könyvbemutató:
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

*
Púrimi előzetes…

Budapest, 2006. március 13. csütörtök 17.00 h.

Bárka Baptista Gyülekezet – Budapest, XV. Adria u. 24.
(a 73-as, vagy a 173-as busszal a Bosnyák tér után a Molnár Viktor utcai megállóig)

Megnyitó:

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész, a KZST elnökségi tagja

Előadás:

RAJ TAMÁS – főrabbi: A rejtőzködő Isten könyve
*
Az Eszter-Tekercs felolvasása
-  zene és hámántáska -

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -
2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem
JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása
*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 
2008 Február  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

2008. február
*
Sopron, 2008. február 3. vasárnap 17.00-19.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.
Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2
Megnyitó:
CSISZÁR ÁGNES
kulturális rendezvényszervező
Előadások:
BARNA MÁTÉ – katolikus lelkész, a Soproni Domonkos Rendház főnöke

Idősebb testvérek

- a katolikus egyház legújabb megnyilatkozásai

RADNÓTI ZOLTÁN - főrabbi
Az Írott és a Szóbeli Tan
*
KZST Közgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.

2008. február 12. kedd 17.00-19.00 h.

*
KZST Pótközgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.
2008. febr. 19. kedd 17.00-19.00 h.
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.
Ábrahám gyermekei
- előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -
az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ)
vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik
 a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: február, március, április, május,
szeptember, október, november, december hónapokban
2008. február 5. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
Bibliai héber és az ógörög nyelvtanítás
a Szentírás szövegeinek olvasásához
- a „Biblia éve 2008” program keretében -
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/1
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A zsidóság története
 az Első Szentély pusztulásáig
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Krisztus-hit kialakulása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám hajnala
*
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

   
2008 Január  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***

Budapest, 2008. január 10. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

HANGFOGÓ NÉLKÜL

A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója

Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök

JAKAB ATTILA – KZST elnökségi tag

Egyházak itthon és határon túl

SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Vallásközi látképféle Magyarországról – 2007

***
Sopron, 2008. január 13. vasárnap 15.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni
Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/1

 

- előadások, beszélgetés, kérdések, észrevételek…-
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Holocaust Napja 2008

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Sion Gyülekezete
Mindenki Temploma

Budapest, X. Cserkesz u. 7-9.
2008. január 27. vasárnap 15.00 h.

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
*
Internet: www.kzst.hu
*
Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu. - A Keresztény-Zsidó Társaság támogatója: a Gabbiano Print Bt .

A Keresztény-Zsidó Társaság
minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért !

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára!
Adószám: 19672964-1-41

 

 

   
2009
2008
2007
2006
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

 

2010. Évi Meghívóink

Január
Február

Március
Április
Május
Szeptember
Október
November
December

 
   

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. december

www.kzst.hu
****************************************************************

Budapest, 2010. december 13. du. 18.00 h.
Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, IX. Ráday u. 28.

„MULTI LAMPADES UNA LUX”

PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRTON
emlékkiállítás
 születésének 100. évfordulójára

Előadás:

NAGY PÉTER
református lelkész

PÁKOZDY LÁSZLÓMÁRTON

ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

 

A kiállítást bemutatja:

NÉMETH PÁL
református lelkész, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. december

www.kzst.hu
****************************************************************
ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2010/9
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2010. december 14. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM

Előadások:
TÖRÖK CSABA (16,00-16,45 h.)
katolikus lelkész, főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
KARL RAHNER
HARASZTI GYÖRGY (16,45-17,30 h.)
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

A XX. SZÁZADI ZSIDÓ IRODALOM

NÉMETH PÁL (17,30-18,15 h.)
református lelkész, főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola
A MAGYAR ORIENTALISZTIKA
LEGNAGYOBB ALAKJAI
SZÉCSI JÓZSEF (18,15-18,45 h.)
vallásfilozófus
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG …
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Az évi tagdíjat postai csekken, a Társaság rendezvényein
vagy a Társaság csekkjén lehet befizetni! - Adószám: 19672964-1-41
Akinek van email címe, kérjük, hogy küldje el (brcica@t-online.hu)! www.kzst.hu
A Keresztény-Zsidó Társaság új kiadványai egész évben 20% kedvezménnyel  kaphatók: Gondolat Könyvesház – Budapest  V. Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében) hétfő - péntek 10.00 - 18.00 Szombat 10.00 - 14.00
1, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (KZSTÉ sorozat 9.)
2, Német Pál: Az iszlám (Vallásközi párbeszéd sorozat 1.)
3, A Tízparancsolat (A Biblia titkai sorozat 1.)
BRÉSÍT… KEZDETBEN…
*
2010. nov. 23. kedd OR-ZSE – MTA biblikus konferencia
a konferencia moderátora:SZÉCSI JÓZSEF– docens, OR-ZSE
*
Megnyitó (9,30 h.):
SCHŐNER ALFRÉD - rektor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Szemelvények a Brésít aggáda-világából
Előadások:
10.00-10.20 h.
BÁCSKAY ANDRÁS - adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Az aps^u fogalma a mezopotámiai szöveghagyományban
10.25-10.45 h.
FRÖHLICH IDA - egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A teremtés Tóbit könyvében
10.50-11.10 h.
BENYIK GYÖRGY - professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
Hexaémeron
11.15-11.35 h.
HAUSMANN, JUTTA - professzor, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Isten szavának jelentősége a teremtéstörténetben
11.40-12.30 h. kérdések
12.30.14.00 h. ebédszünet
14.00.14.20 h.
DOBOS KÁROLY DÁNIEL - adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teremtett vagy öröktől fogva létezik a világ? 
- A RaMBaM nézetei a világ teremtéséről
14.25-14.45 h.
GÁBOR GYÖRGY - egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Genesis történet és szabad akarat Szent Ágostonnál
14.50-15.10 h.
DARVAS ISTVÁN - docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
És lett este és lett reggel, egy nap…
15.15-15.35 h.
TÜSKE LÁSZÓ - adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A teremtés a Koránban
15.40-16.00 h.
RÓNA TAMÁS - tanársegéd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A termodinamika második törvénye
16.00-16.30 h. kérdések
16,30 h. Zárszó
*

Baptista Teológiai Akadémia
Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia
2010. november 26. péntek
1068 Budapest, VI. ker., Benczúr u. 31.

11.00 – Megnyitó:
Almási Tibor – rektor, egyetemi tanár

Előadások:
11.15 VERES SÁNDOR – egyetemi tanár, tanszékvezető
Ki is az „az egyáltalán nem irgalmas samaritánus”?
12.00 – Szünet
12.10 SZÉCSI JÓZSEF - docens
Mózes és Áron alakjai a posztbiblikus zsidó irodalomban
12.55 LŐRIK LEVENTE - adjunktus
Enos nemzedéke
avagy a hanyatlás eszméje a rabbinikus irodalomban
13.15 – Szünet
13.35 VÁRADY ENDRE - docens
Isten dicsőítése az Újszövetség idején
13.55 LÁSZLÓ GÁBOR - docens
Magyar baptista vallásosság rétegei
14.15 – Szünet
14.25 ALMÁSI KORNÉL –  docens,  tanszékvezető
Pentatónia, mint az egyetemes zene alkotóeleme
14.45 URBÁN GEDEON - docens
A multikulturális- és kultúraazonos pedagógiai koncepciók
bibliai reflexiója

XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd!”
Terézvárosi Vallásközi Konferencia – 2010
2010. november 29. hétfő 9.30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
A HÍVŐ ZARÁNDOKLATA
a konferencia védnöke:
SEREGÉLY ISTVÁN ny. egri érsek
a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF
Megnyitó: 9,30-10.00 h.
SEREGÉLY ISTVÁN ny. egri érsek
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - plébános, Avilai Nagy Szent Teréz Templom
A keresztény hívő zarándoklata
Előadások:
10.00-10.20 h. RÓNA TAMÁS – rabbi, tanársegéd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A gyümölcsliget – avagy a zsidó zarándoklat története
10.25-10.45 h. BÉRINÉ BÍRÓ BERTA – igazgató h. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtár: Ibn Gabirol szukkoti zarándokünnepi pijutja
10,50-11.20 h. BILAL ÖMER ALMAK – elnök, Dialógus Platform Egyesület
Az iszlám és a zarándoklat
11.25-11.45 h. ABDUL FATTAH MUNIF - PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem: Mekkai utam
Kérdések, észrevételek, vita: 11.45-12.15 h.
 EBÉDSZÜNET: 12,15-14,00 h.
Előadások:
11,50-12,20 h. NÉMETH PÁL – református lelkész, tanár, Külkereskedelmi Főiskola
A mekkai zarándoklat jelentősége az iszlámban
14,00-14,20 h. NACSINÁK GERGELY ANDRÁS – ikonomosz, Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchatus Magyarországi Exarchátusa:
A zarándoklat fogalma a keleti kereszténységben
14,25-14,45 h. TÖRÖK CSABA - főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola:
A zarándok, mint szimbólum a középkori keresztény irodalomban
14,50-16,20 h. TOKICS IMRE – tanszékvezető főiskolai tanár, Adventista Teológiai Főiskola: John Bunyan: A zarándok útja
Kérdések, észrevételek, vita: 16,25-16,55 h.
*
18,30 h. Szentmise az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
A szentmisét bemutatja és homíliát mond
SEREGÉLY ISTVÁN
ny. egri érsek
A szentmisén közreműködik a Choro Constantinus énekkar
*

 
2010 November
 


Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. november

AZ IGAZ EMBEREK LEGENDÁJA
Konferencia
Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem - Magyar Tudomány Ünnepe
MTA - OR-ZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport,
Keresztény-Zsidó Társaság
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - Budapest, VIII. Bérkocsis u.2.
2010. nov. 3. 10.00 h.
Előadások:
SCHŐNER ALFRÉD: A genocídium képi ábrázolásai egy Hágádá lapjain
STALLER TAMÁS: Egy lámed-vivnyák a Soá után
SZÉCSI JÓZSEF: Akit nem avattak Boldoggá - Bernovits Vilma hitoktató
HROTKÓ LARISSZA: A női misztika és a női test
DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Egy az igazak közül – Marczali Henrik
BORSÁNYI-SCHMIDT FERENC: Méltatlanul elfeledve - Vámbéry Ármin
RATHMANN JÁNOS: Tolsztojánus gondolatok a gödöllői művésztelepen
KOMOLY JUDIT: A segítő ember személyisége
LÁSZLÓ KLÁRI: Az igaz emberekkel való foglalkozás
LICHTMANN TAMÁS: Az igazak legendája RoseAuslaender költészetében
VAJDA KÁROLY: Az igazság lírai örvényei Celannál, Dominnál és Auslaendernél
KISS ENDRE: Összefoglaló - Az igaz ember, mint társadalmi valóság
*

SCHEIBER SÁNDOR EMLÉKKONFERENCIA
Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem - Magyar Tudomány Ünnepe
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - Budapest, VIII. Bérkocsis u.2.
2010. november 9. 10.00 h.
Megnyitó: SCHŐNER ALFRÉD -rektor
Előadások:
FELDMÁJER PÉTER - a MAZSIHISZ elnöke: Köszöntő
SLOMO SPITZER - egyetemi tanár (Izrael): Anekdoták Scheiberről
DÁVID KATALIN - egyetemi tanár: Jelképek a Bibliából
STALLER TAMÁS - egyetemi tanár: Scheiber neológiája
OLÁH JÁNOS - egyetemi docens:
Scheiber Sándor - Pfeiffer Izsák és a zsidó folklór
SZÉCSI JÓZSEF - egyetemi docens: Ritka! Nekem megvan!
ZOLTAI GUSZTÁV - MAZSIHISZ ü. igazgató: Üdvözlet
DOMÁN ISTVÁN - professzor: Egy "végzetes" bibliográfia
BEER IVÁN - egyetemi adjunktus: A tanítómester
FRŐLICH RÓBERT - egyetemi adjunktus: Scheiber Sándor, a legenda
KARDOS PÉTER - főrabbi: Emlékeim Scheiber Sándorról
VOIGT VILMOS - egyetemi tanár: 25 év visszapillantás
Meghívó

www.kzst.hu
****************************************************************
ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2010/8
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2010. november 9. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM

Előadások:
TÖRÖK CSABA (16,00-16,45 h.)
katolikus lelkész, főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
BOLDOG JOHN HENRY NEWMAN
HARASZTI GYÖRGY (16,45-17,30 h.)
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

A JIDDIS IRODALOM

NÉMETH PÁL (17,30-18,15 h.)
református lelkész, főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola
AZ ISZLÁM FUNDAMENTALIZMUS
A XX. SZÁZADBAN
SZÉCSI JÓZSEF (18,15-18,45 h.)
vallásfilozófus
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG …
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Az évi tagdíjat postai csekken, a Társaság rendezvényein
vagy a Társaság csekkjén lehet befizetni! - Adószám: 19672964-1-41
Akinek van email címe, kérjük, hogy küldje el (brcica@t-online.hu)! www.kzst.hu
A Keresztény-Zsidó Társaság új kiadványai egész évben 20% kedvezménnyel  kaphatók: Gondolat Könyvesház – Budapest  V. Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében) hétfő - péntek 10.00 - 18.00 Szombat 10.00 - 14.00
1, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (KZSTÉ sorozat 9.)
2, Német Pál: Az iszlám (Vallásközi párbeszéd sorozat 1.)
3, A Tízparancsolat (A Biblia titkai sorozat 1.)

 

BRÉSÍT… KEZDETBEN…
OR-ZSE – MTA biblikus konferencia
2010. nov. 23. kedd
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - Budapest, VIII. Bérkocsis u.2.
a konferencia moderátora:SZÉCSI JÓZSEF– docens, OR-ZSE

Megnyitó (9,30 h.):
SCHŐNER ALFRÉD - rektor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Szemelvények a Brésít aggáda-világából

Előadások:
BÁCSKAY ANDRÁS - adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Az aps^u fogalma a mezopotámiai szöveghagyományban

HAUSMANN, JUTTA - professzor, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Isten szavának jelentősége a teremtéstörténetben

FRÖHLICH IDA - egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
A teremtés Tóbit könyvében

BENYIK GYÖRGY - professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola:
Hexaémeron

GÁBOR GYÖRGY - egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Genesis történet és szabad akarat Szent Ágostonnál

- Szünet -

DOBOS KÁROLY DÁNIEL - adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Teremtett vagy öröktől fogva létezik a világ? 
- A RaMBaM nézetei a világ teremtéséről
DARVAS ISTVÁN - docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
És lett este és lett reggel, egy nap…

RADNÓTI ZOLTÁN - docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem:
A víz szerepe a teremtésben

TÜSKE LÁSZÓ - adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
A teremtés a Koránban

RÓNA TAMÁS - tanársegéd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.
A termodinamika második törvénye

 

XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd!”
Terézvárosi Vallásközi Konferencia – 2010
2009. november 29. hétfő 9.30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
A HÍVŐ ZARÁNDOKLATA
a konferencia védnöke:
SEREGÉLY ISTVÁN ny. egri érsek
a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF
Megnyitó: 9,30-10.00 h.
SEREGÉLY ISTVÁN ny. egri érsek
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - plébános, Avilai Nagy Szent Teréz Templom
A keresztény hívő zarándoklata
Előadások:
10.00-10.20 h. RÓNA TAMÁS – rabbi, tanársegéd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A gyümölcsliget – avagy a zsidó zarándoklat története
10.25-10.45 h. BÉRINÉ BÍRÓ BERTA – igazgató h. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtár: Ibn Gabirol szukkoti zarándokünnepi pijutja
10,50-11.20 h. BILAL ÖMER ALMAK – elnök, Dialógus Platform Egyesület
Az iszlám és a zarándoklat
11.25-11.45 h. ABDUL FATTAH MUNIF - PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem: Mekkai utam
Kérdések, észrevételek, vita: 11.45-12.15 h.
 EBÉDSZÜNET: 12,15-14,00 h.
Előadások:
11,50-12,20 h. NÉMETH PÁL – református lelkész, tanár, Külkereskedelmi Főiskola
A mekkai zarándoklat jelentősége az iszlámban
14,00-14,20 h. NACSINÁK GERGELY ANDRÁS – ikonomosz, Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchatus Magyarországi Exarchátusa:
A zarándoklat fogalma a keleti kereszténységben
14,25-14,45 h. TÖRÖK CSABA - főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola:
A zarándok, mint szimbólum a középkori keresztény irodalomban
14,50-16,20 h. TOKICS IMRE – tanszékvezető főiskolai tanár, Adventista Teológiai Főiskola: John Bunyan: A zarándok útja
Kérdések, észrevételek, vita: 16,25-16,55 h.
*
18,30 h. Szentmise az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
A szentmisét bemutatja és homíliát mond
SEREGÉLY ISTVÁN
ny. egri érsek
A szentmisén közreműködik a Choro Constantinus énekkar
*

 „A DIALÓGUS SODRÁBAN…”
Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény
dialógusban a 21. sz. elején
Zsidó – keresztény konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
szervezésében a Collegium Esztergom támogatásával
2010. október 28. (csütörtök) és október 29. (péntek).
PPKE. Jog- es Államtudományi Kar – Budapest VIII. Szentkirályi u. 28–30.
A konferencia védnöke: Fodor György, a PPKE. rektora.
Az előadások blokkokban (70 perc), három szekcióban (A, B, C) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25’) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.
2010. okt. 28.
8. 30 Megnyitó: Fodor György, Raj Ferenc rabbi /Berkeley, USA/,
Dobos Károly Dániel (I. emelet 116.)
9.00 – 10.15: 1. délelőtti blokk.1
A szekció: (Elnök: Tatár György, I. emelet 112.)
Nagypál Szabolcs (ELTE. JÁK., Békés Gellért Ökumenikus Intézet): A zsidó – keresztény
párbeszéd a vallásközi mediáció szemszögéből
Bíró Tamás (University of Amsterdam): Értelek, értelek… de miről beszélsz?? A keresztény –
zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájában
B szekció: (Elnök: Szécsi József, I. emelet 118.)
Karasszon István (KGRE. HTK.): „Abraham oecumenicus”
Lőrik Levente (Baptista Teológiai Akadémia): Jób, aki összeköt, vagy aki elválaszt? Szemelvények
a zsidó és a keresztény Jób-értelmezésekből
C szekció: (Elnök: Tarjányi Zoltán, I. emelet 116.)
Novák Attila (a Szombat szerkesztője): Hagyomány: a szövegek fogságában
Tatai István (református lelkész, Hatvan): Zsidómisszió – Dialógus – Akédáh, vagy valami más?
10.15 – 10.45: Kávészünet
10.45 – 12.00: 2. délelőtti blokk
A szekció: (Elnök: Schőner Alfréd, I. emelet 112.)
Kránitz Mihály (PPKE., HTK.): „Egy embernek két fia volt...” -- II. János Pál pápa erőfeszítései a
katolikus - zsidó párbeszédben
Raj Ferenc rabbi: (Beth-El /Berkeley CA., USA/, Bét Orim közösség /Budapest/): „Dábru
Emet”, Beszéljetek igazat! – Amerikai zsidó teológusok gondolatai a kereszténységről.
B szekció: (Elnök: Karasszon István, I. emelet 118.)
Fabiny Tamás (Evangélikus püspök): A zsidó Júdás – antijudaista és antiszemita megközelítések,
megnyilvánulások Jézus tanítványával kapcsolatban
Vattamány Gyula (Wesley János Főiskola): A zsidók diabolizálásáról a Corpus Johanneum-ban: a
Jel 2,9; 3,9 mai értelmezési lehetőségei
C szekció: (Elnök: Novák Attila, I. emelet 116.)
Gombocz Eszter (Wesley János Főiskola, Holokauszt Emlékközpont): A gyermekkor
helyszíneinek szerepe az elhallgatott múlt előhívásában
Szécsi József (ORZSE, Keresztény–Zsidó Társaság): Kisszé há-Kávód – a Dicsőség Trónja
12.00 – 14.00: Ebédszünet
14.00 – 15.15: 1. délutáni blokk.2
A szekció: (Elnök: Czopf Tamás, I. emelet 112.)
Tarjányi Zoltán (PPKE., HTK): A Tóra és a jézusi erkölcs összefüggésrendszere
Vajda Károly (Nyugat-magyarországi Egyetem): A judaizmus eredeti kérdéseinek hermeneutikai
rekonstruálhatósága az evangéliumok fényében
B szekció: (Elnök: Bányai Viktória, I. emelet 118.)
Perczel István: (CEU.): A 146. novella és az órigenista vita: Jusztinianosz zsidóellenes
törvényhozásának teológiai háttere
Dobos Károly Dániel (PPKE., BTK.): Paradigmaváltás a késő ókori zsidó – keresztény interakciók
történeti vizsgálatában
C szekció: (Elnök: Raj Ferenc, I. emelet 116.)
Koltai Kornélia (ELTE. BTK.): Péchi Simon Biblia-kommentárja
Gábor György (MTA Filozófiai Kutatóintézet, ORZSE.): „Valamennyi nyelv anyja”, avagy héber
nyelv és biblikus rokonság?
15.15 – 15. 45: Szünet
15.45 – 17.00: 2. délutáni blokk.
A szekció: (Elnök: Vattamány Gyula, I. emelet 112.)
Pesthy Mónika : A túlvilágkép a korai zsidóságban és a kereszténységben
Somos Róbert (PTE. BTK.): Zsidóságkép Órigenész írásaiban.
B szekció: (Elnök: Dobos Károly Dániel, I. emelet 118.)
Schőner Alfréd főrabbi (ORZSE.): Székesegyház? Zsinagóga? Szakrális épület a zsidó negyed
központjában, Toledóban
Simon Róbert: Zsidók és keresztények az iszlám árnyékéban
C szekció: (Elnök: Koltai Kornélia, I. emelet 116.)
Bányai Viktória (MTA. Judaisztikai Kutatócsoport): A keresztényekről alkotott kép a zsidó
felvilágosodás tankönyveiben
Balogh Katalin (ELTE., PPKE.): Magyar zsidó bibliafordítások
2010. okt. 29.
9.00 – 10.15: délelőtti blokk.
A szekció: (Elnök: Bíró Tamás, I. emelet 112.)
Tatár György (ELTE. BTK.): Timeo Danaos …
Czopf Tamás (Katholische Integrierte Gemeinde, Wien) „Isten népe vagy Isten népei?”
Alkalmas-e az 'Isten népe' fogalom a zsidó nép és az egyház kapcsolatának meghatározására?
B szekció: (Elnök: Pesthy Mónika, I. emelet 118.)
Urbán Ilona (ELTE. BTK. ): A 22. zsoltár zsidó (rabbinikus) és keresztény (patrisztikus) értelmezése
Tamási Balázs (PPKE. BTK., OSZK.): Báruk mint próféta – Egy ókori hagyomány recepciója a zsidó
és keresztény gondolkodásban
Benyik György (Szegedi Egyetem HTK.): Hogyan használta a Názáreti Jézus a prófétai
szövegeket?
C szekció: (Elnök: Perczel István, I. emelet 116.)
Geréby György (CEU.): „Ecclesia ex circumcisione.” Korai keresztény viták a zsidóságról és a
Jakab-ősevangélium zsidóságképe.
Kövér András (ELTE. BTK.): Aphrahat, a „perzsa bölcs” és a zsidó hagyomány
10.15 – 11.00: Kávészünet
11.00: Zárszó (I. emelet 116.)
*

Baptista Teológiai Akadémia
Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia
2010. november 26. péntek
1068 Budapest, VI. ker., Benczúr u. 31.

11.00 – Megnyitó:
Almási Tibor – rektor, egyetemi tanár

Előadások:
11.15 VERES SÁNDOR – egyetemi tanár, tanszékvezető
Ki is az „az egyáltalán nem irgalmas samaritánus”?
12.00 – Szünet
12.10 SZÉCSI JÓZSEF - docens
Mózes és Áron alakjai a posztbiblikus zsidó irodalomban
12.55 LŐRIK LEVENTE - adjunktus
Enos nemzedéke
avagy a hanyatlás eszméje a rabbinikus irodalomban
13.15 – Szünet
13.35 VÁRADY ENDRE - docens
Isten dicsőítése az Újszövetség idején
13.55 LÁSZLÓ GÁBOR - docens
Magyar baptista vallásosság rétegei
14.15 – Szünet
14.25 ALMÁSI KORNÉL –  docens,  tanszékvezető
Pentatónia, mint az egyetemes zene alkotóeleme
14.45 URBÁN GEDEON - docens
A multikulturális- és kultúraazonos pedagógiai koncepciók
bibliai reflexiója

MEGHÍVÓ
Segítség az Élethez Alapítvány  - 2010. nov. 18. de. 10.00 h.
A Skót Misszió épülete - Budapest VI. Vörösmarty u. 51.
DANIEL JUSTER - a Messiási Zsidó Biblia Intézet (MJBI) igazgatója
„Jézus zsidó követői ma: közösségek a senki földjén vagy eszközök Isten kezében, hogy visszatérjünk gyökereinkhez”
*
„Olajfa konferencia”
NYOMELL székház - Budapest, XIV. Kövér Lajos u. 21-25.
Nov. 19. péntek 18,30 h.
Miért tűntek el az ősi bibliai ünnepek és istentiszteleti formák
a kereszténységből?
Nov. 20. szombat 9,00 h.
DANIEL JUSTER előadása
Jesuá – ma is zsidók Királya?  - Jézus zsidó volta és identitása az Evangéliumok tükrében - Mi történt az első jeruzsálemi apostoli tanácskozáson? - A nem-zsidók befogadása a zsidó Messiás közösségébe – ApCsel 15. fej. - Kik a messiási zsidók és miben hisznek?  - Lehet-e egy keresztény antiszemita?
*

 
   

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2010. október

****************************************************************
ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2010/7
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2010. október 19. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM

Előadások:

TÖRÖK CSABA (16,00-16,45 h.)
katolikus lelkész, főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
AQUINÓI SZENT TAMÁS

HARASZTI GYÖRGY (16,45-17,30 h.)
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

A HÁSZKÁLÁA HÁROM HULLÁMA
ÉS ALKOTÓI

NÉMETH PÁL (17,30-18,15 h.)
református lelkész, főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola
AZ ISZLÁM MEGÚJÍTÁSA
A HAGYOMÁNYOK ALAPJÁN
– REFORM MOZGALMAK
SZÉCSI JÓZSEF (18,15-18,45 h.)
vallásfilozófus
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG …
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Az évi tagdíjat postai csekken, a Társaság rendezvényein
vagy a Társaság csekkjén lehet befizetni! - Adószám: 19672964-1-41
Akinek van email címe, kérjük, hogy küldje el (brcica@t-online.hu)! www.kzst.hu
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2010. október

****************************************************************
Sopron, 2010. október 16. szombat
Délelőtt: Sopron, Ferenczy János utca 5. sz. tetőtéri Díszterem
Délután: Balf község, József Attila Művelődési Ház, Fő utca 27.fszt. Nagyterem
Tisztelet az embermentőknek!
Az Igaz Emberek példája
Szimpózium, a háborús embermentők és mentettek, tanárok és kutatók
első nemzetközi találkozója
Rendezők: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Osztrák Kulturális Fórum, Budapesti Holokauszt Intézet, Keresztény-Zsidó Társaság, Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány, Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, Wiesenthal Oktatási Központ - Bécs
Védnök: MICHAEL ZIMMERMANN
az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete
1, Sopron, Ferenczy János utca 5. sz. tetőtéri Díszterem
Megnyitó 10.00 h.
BOTOS JÁNOS, a Budapesti Holokauszt Intézet igazgatója
Előadások:
ENGELBERT KREMSHOFER, történész Steier - Ausztria
HARASZTI GYÖRGY, MTA Történettudományi Intézet -Budapest
MICHAEL STANZER, Civic Education Expert -Budapest
SZÁNTÓNÉ BALÁZS JUDIT, docens OR-ZSE - Budapest
SZITA SZABOLCS, egyetemi tanár - Sopron
TOMAŠ LANG, elnök, Érsekújvári Zsidó Hitközség - Szlovákia
2,  12,15 h. indulás busszal Balf községbe (7 km)
12,40 h. Koszorúzás a temetődombon - nemzeti emlékhelyen, a helyi embermentők emlékkövénél, a németajkú kitelepített balfi lakosok emlékművénél
14,30 h. MENTŐK ÉS MENTETTEK, TÚLÉLŐK, TANÁROK, KUTATÓK A FELEJTÉS ELLEN
Nemzetközi dialógus a balfi József Attila Művelődési Házban
Elnök: ELISABETH KORNFEIND, Osztrák Kulturális Fórum (Budapest) igazgatónője, Társelnökök: SZITA SZABOLCS és GERHARD BAUMGARTNER (Bécs, Burgenland), TOMAŠ LANG (Szlovákia)
Kamara kiállítás: CHRISTIAN ÉS MICHAELA GMEINER művész házaspár (Krems, Wien) kamarakiállítása a Művelődési Házban
*
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. október

****************************************************************
Budapest, október 12. kedd, 17.00 h.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar Díszterem
Budapest, VIII. Szentkirályi u. 28-30.
KÖNYVBEMUTATÓ
a GONDOLAT kiadó
bemutatja
a Keresztény-Zsidó Társaság 2009-ben megjelent új könyveit

1, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009
(a Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv sorozat 9. kötete)
2, A Tízparancsolat
(a Biblia titkai sorozat 1. kötete)
3, Német Pál: Az iszlám
(a Vallásközi párbeszéd sorozat 1. kötete)

Megnyitó:
BÁCSKAI ISTVÁN
a Gondolat Könyvkiadó igazgatója
az új könyveket bemutatják:
SCHŐNER ALFRÉD
 az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora
FABINY TAMÁS
 evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke
ALMAK ÖMER
 a Dialógus Platform Török Vallásközi Egyesület elnöke
közreműködik: SZÉCSI MÁTÉ operaénekes
A Keresztény-Zsidó Társaság új kiadványai kaphatók egész évben kedvezményes áron kaphatók: Gondolat Könyvesház – Budapest
V. Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében)
hétfő - péntek 10.00 - 18.00 Szombat 10.00 - 14.00
1, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (KZSTÉ sorozat 9.)
2, Német Pál: Az iszlám (Vallásközi párbeszéd sorozat 1.)
3, A Tízparancsolat (A Biblia titkai sorozat 1.)
Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009
BENYIK György: 21 éves a Szegedi Biblikus konferencia;
BÉRINÉ Bíró Berta: Slomo Ibn Gabirol a liturgikus és világi költészet érintkezésében”
BORSÁNYI Schmidt Ferenc: A zsidó „lényeglátás”(belátás)-meditáció (chádirá, hit’bod’dut, hiszták’lut) és a távol-keleti „lényeglátás”-(belátás)-meditáció (vipasszáná-bhávaná) /a valóságnak és jelenségeinek teljesen objektív szemlélete; olyannak látása, mint amilyen valójában/ összevetése
DANCU Pál: A Kuncz ügy - egy plébános lelkiismerete
FABINY Tamás: A paradoxon szerepe a Bibliában és XX. századi íróknál
FÉNYES Balázs: Hol  született  Ábrahám  és  hol  volt Ur Kászdim?
GARAY János: Zsidók megkeresztelkedése a terézvárosi plébánián az anyakönyvek tükrében, 1937 – 1945
GERŐFINÉ Brebovszky Éva: A Zsidókhoz írt levél és az Ószövetség
David GUR: A Cionista Ifjúsági Mozgalmak ellenálló-mentő tevékenysége 1944-ben Magyarországon
HÁBERMAN Zoltán: A zsidóság, mint szeretetvallás
HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban…Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről
HROTKÓ Larissa: A feminizmus helye a magyar társadalmi párbeszédben
KARASSZON ISTVÁN: A héber kánon kédései
Arhan KARDAS: A dialógus esélye a XXI. század elején
KÁRPÁTI JUDIT –VAJDA Orsolya: - ajelet chen ...„Esthajnalcsillag, száműzetésemben légy vezérlő fényem! - bepillantás Rav Salom Sabazi költői világába”
Abdul Fatah MUNIF: Andaluzia és hatása a kultúrák együttélésére
OLÁH János  A rabbi és a zsidó néprajz - Kohlbach Bertalan munkássága
SCHŐNER Alfréd: A meggyalázott tóratekercsek üzenete
SZÉCSI József: Aszketizmus, szüzesség, coelibatus, monogámia, poligámia és a zsidóság
SZITA Szabolcs: Friedrich Born küldetése
TATAI István: Az Egyház és Izrael a Római levél 9-11. fej. fényében
TATÁR György: 0Visszaúton Egyiptomba
TÖRÖK Csaba: Húsvét előtt és után. A zsidóság és az első keresztények közötti feszültség.
VÍZ Péter: Keresztényellenes jogsértések a világban – 2008

A TÍZPARANCSOLAT
BAÁN István: A Tízparancsolat Origenésznél
DOMÁN István: Néhány gondolat
KARASSZON István: A Tízparancsolat redakciókritikája
KOMORÓCZY Géza: A Tízparancsolat, az ókori kelet felől

OLÁH János: A Tízparancsolat aggádikus magyarázataiból
SCHŐNER Alfréd: Beszédes kövek
SZABÓ Ferenc: A Tízparancsolat biblikus és keresztény aspektusai
SZÉCSI József: Jegyzetek a Tízparancsolathoz
ZSENGELLÉR József: A Tízparancsolat samaritánus olvasata

Németh Pál: Az iszlám
Gondolatok az iszlámról
A magyar iszlámtudomány nagy alakjai
Negyven hagyomány
Iszlám-keresztény párbeszéd

 

 
2010 Szeptember
 

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. szeptember

****************************************************************
ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2010/6
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2010. szeptember 7. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM

Előadások:

TÖRÖK CSABA (16,00-16,45 h.)
katolikus lelkész, főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
SZENT ÁGOSTON

HARASZTI GYÖRGY (16,45-17,30 h.)
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

MENDELSSOHN

– A ZSIDÓ FELVILÁGOSODÁS

NÉMETH PÁL (17,30-18,15 h.)
református lelkész, főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola
ANDALÚZIA – A NYUGATI ISZLÁM

SZÉCSI JÓZSEF (18,15-18,45 h.)
vallásfilozófus
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG …havi ki- és mellébeszélés

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Az évi tagdíjat postai csekken, a Társaság rendezvényein
vagy a Társaság csekkjén lehet befizetni! - Adószám: 19672964-1-41
Akinek van email címe, kérjük, hogy küldje el (brcica@t-online.hu)!

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. szeptember

****************************************************************

Szeged, 2010. szeptember 12. vasárnap du. 15.00 h.

Szegedi Zsidó Hitközség Díszterme
Szeged, Gutenberg u. 20.

Ruách háKódes
Szegedi keresztény-zsidó teológiai délután

Megnyitó:
LEDNITZKY ANDRÁS
Izrael tiszteletbeli konzulja, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
MARKOVICS ZSOLT
főrabbi
Ruách háKódes a Tánáchban
BENYIK GYÖRGY
tanszékvezető professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
A szentlélek eljöveteléről szóló szakasz  zsidó háttere (ApCsel 2,1-12)
SZÉCSI JÓZSEF
vallásfilozófus, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Ruách háKódes a Biblia utáni zsidó gondolkodásban
*
A Keresztény-Zsidó Társaság új kiadványai kaphatók:
Gondolat Könyvesház - Budapest V. Károlyi Mihály u. 16.
(a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében) hétfő - péntek 10.00 - 18.00
Szombat 10.00 - 14.00

1, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (KZSTÉ sorozat 9,)
1, Német Pál: Az iszlám (Vallásközi párbeszéd sorozat 1,)

 

 
2010 Május  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. május

****************************************************************

Kiskunhalasi Zsinagóga

Kiskunhalas, Petőfi u. 1.

 2010. május 2. vasárnap de. 10.00 órától …

LÁG BÁÓMERI MAJÁLIS
Megnyitó:
Róna Tamás
az Alföldi Régió vezető rabbija, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Egész napos program:

- A Szarvasi Mádrich Képzés
és a Bálint Zsidó Közösségi Ház
„Kiskunhalas és környékének
történeti ismertető játéka”
- Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Önkormányzatának rendezvénye
- A Kiskunhalasi Zsidó Hitközség
„Meglepetés Program”-ja
- Élő zene - Koncert énekművészek fellépésével
- Istentisztelet a Zsinagógában
- Kerekasztal:
Keresztény-Zsidó Társaság – Bálint Zsidó Közösségi Ház – Zsidó Ifjúsági Szervezetek
Golda Meir Szalonzenekar – Markovics Zsolt rabbi
Hóra Táncház
Főzés - Ebéd
…és még sok minden más…
*

 

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. május

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2010/5
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2010. május 4. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF  
A Genesis 5,25-6,4 héber-,
és a Héber levél 7,11-22 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
A Sulchán Áruch
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
Nagy szent Vazul - Naziánszi szent Gergely
- Nisszai szent Gergely
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külker. Főiskola prof.
Az Abbászida irodalom fénykora
*
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Az évi tagdíjat postai csekken, a Társaság rendezvényein
vagy a Társaság csekkjén lehet befizetni!
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat,
hogy közöljék e-mail címüket és címváltozásaikat!
Akinek van email címe, kérjük, hogy küldje el (brcica@t-online.hu)!
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott
2009.évi SZJA 1/%-ért! Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%át a Keresztény-Zsidó Társaság javára 2010-ben!
Adószám: 19672964-1-41
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. május

****************************************************************

Keszthely, 2010. május 16. vasárnap

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
15.00 h.
JUDAISZTIKAI
SZIMPOZION
Megnyitó:
CZOMA LÁSZLÓ
főigazgató, a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A zsidó misztika fő irányai
SZÉCSI JÓZSEF
vallásfilozófus, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Gilgul – a lélekvándorlás
a zsidó gondolkodásban

17.00 h
Hangverseny:
HELIKON KÓRUS
- a Festetics Kastély Helikon Kórusa -
Vezényel:
KENDEH ÉVA
GOLDMARK KÁROLY EMLÉKKONCERT

Terézvárosi Biblikus Konferencia - 2010

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
2010. május 31. hétfő 10.00 h.

A papságról
Megnyitó:
BEER MIKLÓS - váci megyéspüspök, a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2010 védnöke
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános

Előadások:

SCHŐNER ALFRÉD – rektor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Neológ rabbi Magyarországon, a XXI. sz. első évtizedében
KARASSZON ISTVÁN - egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
A cádokiták karrierje
TARJÁNYI BÉLA – egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Kar
A keresztény egyházi rend és a Zsidó levél
LŐRIK LEVENTE főiskolai adjunktus, Baptista Teológiai Akadémia
Akik pappá lettek - szemelvények a kifejezés posztbiblikus értelmezéséből

Ebédszünet:13.00-14.00 h.

VARGA GYÖNGYI – egyetemi docens, Evangélikus Hittudományi Egyetem
A teológia női arca és a papság kérdése
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Papság a zsidóságban - jegyzetek
TÖRÖK CSABA - főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola:
A jeruzsálemi Templomtól az Egyházig
- a papság teológiája az egyházatyáknál
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens
Papi funkciók az iszlámban?
*

18.30 h. Szentmise az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
BEER MIKLÓS
- váci megyéspüspök, a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2010 védnöke

A szentmisén közreműködik a Templom Taizè-i Ifjúsági Ének- és Zenekara
 
2010 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. április

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2010/4

előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2010. április 6. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF  
A Genesis 5,12-24 héber-,
és a Héber levél 7,1-10 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM
Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Maimonidész: A tévelygők útmutatója
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
Tertullianus és Caesareai Eusebius
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külker. Főiskola prof.
Az Abbászida kor
és a keresztény arab irodalom kezdetei
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2010.április 4-én és 25-én!
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat,
hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket!
Akinek van email címe, kérjük, hogy küldje el (brcica@t-online.hu)!
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010.április

****************************************************************

Budapest, 2010. április 13. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

 

KISS ENDRE

 filozófus, egyetemi tanár - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

 

MARX
filozófiái

előadás

 

*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott
2009.évi SZJA 1/%-ért!Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára 2010-ben! Adószám: 19672964-1-41

 

 
2010 Március  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. március

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2010/3
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

2010. március 2. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF  
A Genesis 5,1-11 héber-,
és a Héber levél 6,11-20 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM
Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Középkori zsidó vallásbölcselet:
Szaadja és Maimonidész
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
Alexandriai Kelemen és Origenész
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külker. Főiskola prof.
A hadisz irodalma
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2010. március 21-én!
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket!
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. március

****************************************************************

Budapest, 2010. március 8. hétfő 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

BENEDEK ISTVÁN GÁBOR

 író, a REMÉNY c. folyóirat főszerkesztője
„Ez lett
a vesztünk,
mind a kettőnk veszte…”- KarádyKatalin
és a belzi rabbi
előadás

*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott
2009.évi SZJA 1/%-ért!Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára 2010-ben! Adószám: 19672964-1-41

 

2010 február

 

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2010. február

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2010/2
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

2010. február 9. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF  
A Genesis 4,13-26 héber-,
és a Héber levél 6,1-10 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM
Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
A Talmud
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
Újszövetségi apokrif iratok
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külker. Főiskola prof.
A Korán keletkezése
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2010. február 21-én és 28-án !
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József, vallásfilozófus
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket!
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2010. február

****************************************************************

Nagykőrös, 2010. február 14. vasárnap 15.00 h.

Nagykőrösi Zsidó Hitközség Díszterme - Rákóczi u. 21.

NAGYKŐRÖSI KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN
Megnyitó:
FELDMÁJER PÉTER - a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke
Előadások:
FODOR FERENC – református lelkész
A monoteizmus útjai a Héber Bibliában
HERNÁDI LÁSZLÓ – római katolikus plébános
Farsang - öröm - katolicizmus
RÓNA TAMÁS – az Alföldi Régió vezető rabbija
A púrimi forgatag avagy a négy nuszách
*

Budapest, 2010. február 16. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

SZÉCSI JÓZSEF - a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Mózes és Áron alakja
a Biblia utáni zsidó irodalomban
előadás

18.00 h. A Keresztény-Zsidó Társaság Közgyűlése - 2010

*

Budapest, 2010. február 23. kedd 18.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

A Keresztény-Zsidó Társaság Pótközgyűlése – 2010

*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott
2009.évi SZJA 1/%-ért!Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára 2010-ben! Adószám: 19672964-1-41
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2010. február

*

Nagykőrös, 2010. február 14. vasárnap 15.00 h.

Nagykőrösi Zsidó Hitközség Díszterme - Rákóczi u. 21.

NAGYKŐRÖSI KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Megnyitó:
FELDMÁJER PÉTER
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke

Előadások:

FODOR FERENC
református lelkész
A monoteizmus útjai
a Héber Bibliában
HERNÁDI LÁSZLÓ
római katolikus plébános
Farsang - öröm - katolicizmus
RÓNA TAMÁS – az Alföldi Régió vezető rabbija
A púrimi forgatag avagy a négy nuszách

 
2010 Január
 

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság –
2010. január

****************************************************************

Budapest, 2010. január 12. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
HANGFOGÓ NÉLKÜL
A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója
Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök
Sajtótájékoztató:
SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Vallásközi viszonyok  - 2009
VÍZ PÉTER – Krisztusi Szolidaritás – Magyarország, ü. igazgató
Keresztényellenes jogsértések a világban - 2009
NÉMETH PÁL – református lelkész, KZST elnökségi tag

Iszlám - 2009

***

Miskolc, 2010. január 31. vasárnap 15.00 h.

Hetednapi Adventista Egyház Miskolci Gyülekezet
Apáczai Csere János u. 1. (a Népkert mellett)
MISKOLCI KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN
Megnyitó:
RESTÁS LÁSZLÓ - a Miskolci Hetednapi Adventista Gyülekezet lelkésze
Előadások:
BÖRZSÖNYI JÓZSEF - a Sárospataki Református Teol. Akad. tanszék v. prof.
Hiábavalóság? Prédikátor  3,11
SZÉCSI JÓZSEF - a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
A Talmud kialakulása és szerkezete
TOKICS IMRE - adventista teológiai professzor
A szenvedő Jeremiás próféta
*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott
2009.évi SZJA 1/%-ért!Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság –
2010. január

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2010/1
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

2010. január 5. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 4,1-12 héber-,
és a Héber levél 5,5-14 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2010: IRODALOMTÖRTÉNET
ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG, ISZLÁM
Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Alexandriai Philo és Josephus Flavius
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
Római szent Kelemen, Antiochiai szent Ignác,
szent Polikárp, Hierapoliszi Papiasz
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külker. Főiskola prof.
Az iszlám előtti irodalmi hagyomány
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2010. január 3-án és 10-én !
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József, vallásfilozófus
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket!
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság –
2010. január

****************************************************************

 

Miskolc, 2010. január 31. vasárnap 15.00 h.

Hetednapi Adventista Egyház Miskolci Gyülekezet
Apáczai Csere János u. 1. (a Népkert mellett)

MISKOLCI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Megnyitó:
RESTÁS LÁSZLÓ
a Miskolci Hetednapi Adventista Gyülekezet lelkésze

Előadások:
BÖRZSÖNYI JÓZSEF
a Sárospataki Református Teol. Akad. tanszék v. prof.
Hiábavalóság? Prédikátor  3,11

SZÉCSI JÓZSEF
a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
A Talmud kialakulása
és szerkezete

TOKICS IMRE
adventista teológiai professzor
A szenvedő Jeremiás próféta

 

 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   

 

Kiadványok

1991-től
I
I
V

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Oktatás

 

 

A Zsidó-Keresztény-Iszlám

vallástudományi előadások IV. szemeszter

 

Keresztény-Zsidó Társaság

1052 Budapest, Deák tér 4.

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások

ZSIKIVE

 

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság – 1052 Budapest, Deák tér 4.

Internet: www.kzst.hu

I, ZSIKIVE alapelvei, céljai, feladatai

1, A Keresztény-Zsidó Társasaság (KZST)és a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások (ZSIKIVE)

A ZSIKIVE a KZST-vel organikus egységet alkot mind szervezeti, mind gazdasági tekintetben. Mindenben követi a KZST céljait, feladatit, a KZST Alapszabályát.

A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegu, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfeleloen az alábbi, a közhasznú szervezetekrol szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. A törvény 26.§.C.: - 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás; - 4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - 5. pont: kulturális tevékenység; - 11. pont: hátrányos helyzetu csoportok társadalmi esélyegyenloségének elosegítése; - 12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme.

2, A ZSIKIVE alapelvei, céljai és feladatai

1, célunk a közös gyökeru három monoteista világvallás együttes bemutatása

2, a vallásközi párbeszéd feltételeinek tudományos megteremtése hazai és nemzetközi szinten

3, a három vallás közös vallási, etikai értékeinek felmutatása

4, a három vallás kulturális és társadalmi vetületeinek feltárása

5, a közös történelmi múlt pozitív és negatív jelenségeinek tudatosítása

6, a vallási sokszínuség ne jelentsen kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai törésvonalat

7, a kutatási program célja az európai vallási közösségek jobb megértése és egymást elfogadó készségének erosítése

8, a három monoteista világvallásnak Európára és az egész világra kiterjedo és kisugárzó jelenbeli megnyilvánulásainak vizsgálata

9, meggyozodésünk, hogy a három monoteista világvallás helyes megismerése elosegítheti a világ jelenlegi helyzetének jobb vallási, társadalmi, gazdasági és politikai megítélését

•  a szervezet tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapveto figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását elomozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegbol, érdekcsoportból, vallási közösségbol erednek is

•  a szervezet nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki és nem ír alá és semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt

•  a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyulési képviselo-jelöltet, valamint megyei-, fovárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt

II,1. ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata

1, Elso Rész

a, elméleti tárgyak: TÖRTÉNELEM

b, nyelvi tárgyak: NYELVTANI BEVEZETÉS

1, A zsidó vallás:

a, A zsidóság története: 1 óra

b, Bibliai héber nyelv: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység története: 1 óra

b, Ógörög nyelvtan: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám népek története: 1 óra

b, Klasszikus arab nyelvtan: 1 óra

2, Második Rész

a, elméleti tárgyak: HITVILÁG

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A judaizmus vallási világa: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Tóra szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység hitvilága: 1 óra

b, Evangéliumok-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallás: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114.: 1 óra

3, Harmadik Rész

a, elméleti tárgyak: EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó etika és életforma: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Egyén és társadalom a kereszténységben: 1 óra

b, Apostolok Cselekedetei-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám és a társadalmi kérdések: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 21,95-97; 18,83-98; 30,2-4; 33,32-34; 66,1-5; 14,9-15; 7,85-93; 11,84-95; 7,65-72; 11,50-60; 26,123-140; 46,21-26; 7,73-79; 11,61-68; 26,141-159; 27,45-53.: 1 óra

4, Negyedik Rész

a, elméleti tárgyak: ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Késobbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

5, Ötödik Rész

a, elméleti tárgyak: A SZENT KÖNYVEK

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A Tánách: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Szent Iratok 1.rész: Zsoltárok, Rut, Prédikátor, Eszter, Dániel, Jób: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ó- és Újszövetség: 1 óra

b, 1-2Timóteus levéltol a Zsidó levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Korán : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 6,74-79; 12; 17; 19.: 1 óra

6, Hatodik Rész

a, elméleti tárgyak: IRODALOMTÖRTÉNET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó irodalomtörténet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás:

Szent Iratok 2.rész: Példabeszédek, Énekek Éneke, Jeremiás siralmai, Ezdrás-Nehemiás, 1-2Krónikák: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység irodalomtörténete: 1 óra

b, Katolikus levelek és a Jelenések könyve: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallási irodalma : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 25-26; 47; 55-56; 71.: 1 óra

II,2. A ZSIKIVE oktatási szerkezete

A ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata: 2004. szept.1.-2007.nov..30.

Az egyes részek szerkezete:

- minden rész 3 hónapból áll;

- tanítás hetente kb. 6 órában, 2 nap: hétfon, kedden;

- délutáni vagy esti órákban, napi kb. 3 óra;

- az elméleti és nyelvi tárgyak nem követik szükségszeruen sorrendben egymást;

- egy félév kb. 72 óra, ebbol kb. 24 óra jut külön-külön a zsidó, keresztény és iszlám oktatásra;

- heti kb. 3 elméleti, kb. 3 nyelvi jellegu óra;

- minden rész önálló egységet képez, nem tárgyaljuk újra ugyanazt a kérdéskört;

- az 1. részbeni bibliai héber, ógörög és klasszikus nyelvi bevezetés után a

2-6. részekben a szent könyvek folyamatos olvasása 5 részen át tart.

Jelentkezni a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Ház irodájában lehet

(Budapest VII. Wesselényi u. 17. IV.em.) – Hétfo-Péntek 9.00-18.00 h. T: 413-35-50).

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások – ZSIKIVE 2004

ZSIKIVE I.Szemeszter: 2004. szept.1-nov.30. Hétfon és Kedden 17,00-20,00 h. között 3-3 óra. Az órák 45 percesek és 17,00-18,00-19,00 órakor kezdodnek a Hauer Cukrászda Különtermében (Budapest, VII. Rákóczi út 47-49.) Jelentkezés 10.000, Ft befizetésével a Keresztény-Zsidó Társaság csekkjén, az I.Szemeszterre. (Egy óra kb. 139. Ft) Az órák idopontjában változás lehetséges (pl. különbözo ünnepek). Az I.Szemeszter eloadói anyaga: Történelem és nyelvi bevezetés.

1,a, A zsidóság története - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Honfoglalás. A bírák kora, Saul királysága. Dávid és Salamon uralkodása.

2, Izrael (Somron) története i.e. 722-ig, Júda királysága az Elso Szentély pusztulásáig.

3, Babilóniai fogság, visszatérés, perzsa és görög uralom.

A Hasmoneusok és Heródes királysága.

4, Júdea római uralom alatt: a nagy zsidó háború és a Bár-Kochbá felkelés.

A diaszpóra kezdetei, a talmudi korszak (i.sz. 600-ig).

5, Az arab hódítás, zsidók az arab birodalomban (i.sz. 900-ig).

Az arab-zsidó fénykor Spanyolországban, zsidók Nyugat- és Dél-Európában.

6, Zsidók a keresztény Spanyolországban, a kiuzetés. A török birodalom zsidósága.

7, A lengyelországi zsidóság története a XVIII.század végéig, a chászidizmus,

a Cári Birodalom zsidóságának kialakulása.

8, A hászkálá mozgalom, a zsidók emancipációja Nyugat- és Közép-Európában 1850-ig.

Az orosz birodalom zsidóságának története és alternatívái.

9, A modern antiszemitizmus formái,

a cionista mozgalom létrejötte és elso praktikus lépései.

10, A zsidóság története a XX.század elso felében, a soá.

11, Fejezetek a magyarországi zsidóság történetébol a kezdetektol 1945-ig.

12, A zsidó világ 1945 után. A harmadik zsidó állam születése és elso 50 esztendeje.

1,b, Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység története - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Verus Israel – önmeghatározás a zsidósággal szemben (I.sz.)

2, Az igazi filozófia – helykeresés a római birodalomban (II-III.sz.)

3, A konstantini fordulat: üldözöttbol üldözové

4, A nagy zsinatok kora (IV-V.sz.)

5, A nyugati kereszténység és Nagy Károly birodalma

6, A bizánci birodalom

7, A keresztes hadjáratok

8, A középkori kereszténység

9, A reformáció

10, Felvilágosodás és nacionalizmus (XVIII-XIX.sz.)

11, Kereszténység és totalitarizmus (XX.sz.)

12, A magyar kereszténység története

2,b, Ógörög nyelvtan - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám népek története - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám vallási elozményei és keletkezése. Mohamed élete.

2, A korai iszlám és a nagy hódítások korszaka. A kalifátus kialakulása.

A vallási törvény és a jogtudomány fejlodése.

3, Az omajjádák uralma (660-750).

4, Az abbászida kalifátus.

5, A fátimidák uralma.

6, A keresztes hadjáratok és az ajjúbidák birodalma.

7, A mamlúk szultánok hatalma.

8, Az iszlám Nyugaton. Andalúzia és a mórok.

9, Az arab kelet és az oszmán birodalom (1517-1800).

Egyiptom a XIX. században.

10, Az iszlám országok a XX. században.

11, Izrael állama és az iszlám világ.

12. A modern reiszlamizáció és az iszlám európai elterjedése.

3,b, Klasszikus arab nyelvtan - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK II.SZEMESZTER

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. január 18-ától, minden kedden (12 alkalommal) 15.00-20.00 h.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal. Tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

Az új hallgatók számára nyelvi bevezetoket indítunk.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h.

KZST Ügyfélszolgálati Iroda-Sajtóosztály: Szerda 10.00-14.00 h. T: 413-35-50

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Internet: www.kzst.hu

ZSIKIVE II. SZEMESZTER: HITVILÁG

1,a, A judizmus alapjai - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Izrael hite, népe, Istene.

2, Tóra és háláchá.

3, A parancsolatok értelme, a 613.

4, A zsidó naptár.

5, Az ünnepi ciklus.

6, Pészáh.

7, A szombat.

8, Jótékonyság és a zsidó etika (derech erec).

9, Az étkezés törvényei (kasrut).

10, Születés, körülmetélés, bár/bát micvá.

11, Házasság, házasságlevél, válás.

12, Halál, temetés, gyász, kádis.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység hitvilága - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Isten.

2, A teremtés.

3, Az ember.

4, A bun.

5, A megváltás.

6, Szentháromság.

7, Jézus Krisztus.

8, A kegyelem.

9, Szentségek (keresztség, eucharisztia).

10, Szentségek.

11, Mária.

12, Eszkatológia.

2,b, Evangéliumok-görög szövegolvasás - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám: vallás és hit - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám rendszere (nizámu'l-iszlám). Dogma (al'aqída) és istentisztelet (al-'ibáda).

2, A látható és láthatatlan világ („al-'álamu ghaibíjun wa-mashúd”).

Az érzékelés (al-hawássz), a képzelet (al-khajál) és az értelem (al-'aql) határai a megismerésben.

3, Az „iszlám” és a „hit” problémája.

4, Isten léte és bizonyságai.

5, Isten tulajdonságai és a „magasztaló jelzok” (al-'aszmá'ul-huszná) tartalma.

6, A teremto és gondviselo Isten.

7, Isten angyalai és a dzsinnek.

8, Isten prófétái és küldöttei.

9, A kijelentett ige. A Korán, Ábrahám iratai, a Tóra, a Zsoltárok, az Evangélium.

10, Az utolsó ítélet napja. Feltámadás. Örök élet.

11, Isten mindenhatósága és az elve elrendelés tana.

12, Párbeszéd lehetosége a három monoteista világvallás között. Az iszlám álláspontja.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114. - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK III.SZEMESZTER

 

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. szeptember13-ától, 12 alkalommal, 14.00-20.00 h.

Szept. 13, 20, 27, Okt. 11, Nov. 8,9,15,16,22,23,29,30.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h. T: 413-35-50

Sajtóosztály és Információs Központ: Budapest, XIV. Semsey A.u.23. szerda 10,00-13,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Adószám: 19672964-1-41. –

Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE III. SZEMESZTER:

EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

1,a, Zsidó etika és életforma (Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor)

1, A tóra és az illem; 2, Hagyományos zsidó viselekdési kódexek (Pirké Ávot, Derech erc rábbá zutá, Rámbám; 3, Ki a tiszteletreméltó ?; 4, A viselkedés általános szabályai; 5, Az istenfélelem; 6, Illem és etika otthon (szülok, házastárs, gyerekek); 7, A zsidó nevelés; 8, Illem külvilágban; 9, Az üzleti élet szabályai; 10, A nem-zsidókkal való viselkedés speciális szabályai; 11, Bojt és gyász; 12, Az igazakról és gonoszokról: Jób könyve.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták (Róna Tamás, ORZSE tanár)

1, Józsua 1,1-9; 2, Józsua 6,1-11; 3, Józsua 6,12-27;; 4, Bírák 7,1-8; 5, Bírák 7,9-16; 6, Bírák 7,17-25; 7, Sámuel 1,1-10; 8, Sámuel 1,11-19; 9, Sámuel 1,20-28; 10, Sámuel 2,1-12; 11, Sámuel 2,13-25; 12, Sámuel 2,26-36.

1,c. Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Bozsoky Mátyás (EPK tanársegéd)

1, Mássalhangzók, magánhangzójelek; 2, A svá, egyszerubb szavak olvasása; 3, Olvasási gyakorlat; 4, A dages, qámec chátúf; 5, Olvasási gyakorlat, etc.; 6, A névelo; 7, Az enklitikus paradigmák; 8, A fonevek és melléknevek neme és száma; 9, A kötoszó; 10, A status absolutus és constructus; 11, A birtokos suffixumok; 12, A személyes névmás, a szabályos ige perfectuma.

2,a, Egyén és társadalom a kereszténységben - eloadó: (Dr Jakab Attila, vallástörténész)

1, Az ember, Isten képmása; 2, A keresztény ember; 3, Az ember és a teremtett világ; 4, A no a kereszténységben; 5, Erotika és aszkézis; 6, A lelkiismeret; 7, A keresztény társadalom; 8, Egyház és politika; 9, Kereszténység és szekularizáció; 10, Kereszténység és társadalom; 11, II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes; 12, Vallási pluralizmus.

2.b. Újszövetségi-görög szövegolvasás: Apostolok Cselekedetei – (Dr Szécsi József, KZST fotitkár)

1, 1,1-20 (Eloszó, Jézus mennybemenetele, Mátyás apostollá választása/a); 2, 2,1-21 (A Szentlélek eljövetele, Péter pünkösdi beszéde); 3, 3,1-20 (A béna koldus meggyógyítása, Péter templomi beszéde/a); 4, 4,1-22 (Péter és János a fotanács elott); 5, 5,1-21 (Ananiás és Szafíra bunhodése, Az egyház növekedése/a); 6, 6,1-7,3 (Hét diákonus választása, István ellen vádat emelnek, István beszéde/a); 7, 7,4-29 (István beszéde/b); 8, 8,4-25 (Fülöp téríto munkája Szamariában, Péter és János szamariai útja); 9, 9,1-19 (Saul megtérése); 10, 10,1-20 (Kornéliusz látomása, Kornéliusz küldöttei Péterhez érkeznek/a); 11, 11,1-18 (Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását); 12, 12,1-19 (Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása)

3,a, Az iszlám és a társadalmi kérdések (Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, Az iszlám vallástudomány szerkezete. A serí'a és a fiqh viszonya. A három fo rész: a) al-'aqída (dogmatika), b) al-'ibáda (isztentisztelet), c) al-mu'ámalát (társadalmi viszonyok); 2, Az iszlám jogalkotás (at-tasrí'u'l-iszlámíj) forrásai. Szöveges források (al-maszádiru'n-naqlíja): a) Korán b) A szunna és formái.; 3, Az önálló véleményalkotáson alapuló jogforrások (almaszádiru'lidzstihádíja): a) a hozzáértok (mudzstahidún) egyetértése („consensus prudetium”): al-idzsmá'; 4, b) az analógia: al-qijász c) al-isztihszán; 5, d) az érdekek érvényesítése: al-maszálihu'lmurszala e) a szokásjog (al-'urf); 6, Az iszlám jogalkotás korszakai; 7, A fo jogi iskolák: a) Abú Hanífa iskolája b) Málik iskolája; 8, c) Sáfi'íj iskolája d) Ahmed ibn Hanbal iskolája; 9, Dzsa'farusz'-Szádiq iskolája és a sí'ita jog;

10, Az igazságszolgáltatás intézményei; 11, Az iszlám vallásjog általános szabályai; 12, Az iszlám joggyakorlat esetei és jellemzo vonásai.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: József (12.) szúra ( Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, 12:1–6 (Jákob és József); 2, 12:7–14 (A testvérek gyulölete); 3, 12:15–21 (Józsefet eladják); 4, 12:22–34 (József és a Nagyhatalmú felesége); 5, 12:35–42 (József a börtönben); 6, 12:43–57 (A király álmainak megfejtése); 7, 12:58–65 (József testvérei Egyiptomban); 8, 12:66–80 (József és Benjámin); 9, 12:81–87 (Jákob bánata és türelme); 10, 12:88–101 (József megismerteti magát testvéreivel); 11, 12:102–107 (Rejtett történet); 12, 12:108–111 („Ez az én utam”).

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK IV.SZEMESZTER

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

- piros 7-es busszal a Keletitol egy megálló, a Gizella és a Semsey u. sarkán -

12 alkalommal, keddenként 14.00-20.00 h.

2006. Február 7,14,21,28; Március 7,21,28; Április 4,25; Május 2,9,16.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak, melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és T: 06-30-269-95-99

Sajtóosztály és Információs Központ:

Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

Telefon: 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Adószám: 19672964-1-41. – Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE IV. SZEMESZTER:

ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

 

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Bibliai héber nyelvoktatás

b, Tánách-héber szövegolvasás: 1 óra

c, a Talmud Kiddusin traktátusának magyarázata

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

***

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át

a Keresztény-Zsidó Társaság javára!

Adószám: 19672964-1-41

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

Tanulmányok

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

REKLÁM

 

 

REKLÁM FELÜLET BÉRELHETŐ KEDVEZŐ ÁRON

JELENTKEZNI A

KAPCSOLATOK MENŰPONTON KERESZTÜL

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

Kapcsolatok:

Sir Sigmund Sternberg

 

 

Keresztény-Zsidó Társaság

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

internet: www.kzst.hu

e-mail.: info@kzst.hu

SAJTÓOSZTÁLY ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT:

Budapest, XIV. Semsey A .u.23. csütörtök 10,00-15,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Támogatás: OTP Köröndi krz . fiók 11706016 - 20465717 *

Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   

Sir Sigmund Sternberg*

A vallásközi kapcsolatok és dialóguskultúra fejlesztésének egyik világszerte ismert vezeto személyisége, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács (ICCJ), a Magyar Keresztény Zsidó Tanács alapítója, és a Keresztény Zsidó Társaság patrónusa, a londoni székhelyu Három Hit Fórum (Three Faith Forum) társalapítója, és a Vallások Világkongresszus (World Congress of Faith) elnökhelyettese.

Sir Sigmund Sternberg kiváló brit üzletember, aki élete nagy részét szentelte a zsidó közösség, a dialóguskultúra és a vallások közötti megértés szolgálatának. Részt vett a Katolikus Egyház és a zsidóság kapcsolatát elemzo és meghatározó zsinati nyilatkozat, a Nostra Aetate elokészítésében, és összeköto szerepet játszott az Izrael Állam vatikáni elismerésére irányuló folyamatban. Résztvevoje volt az elso zsinagógai pápai látogatás megszervezésében1986-ban, Rómában.

A vallások fejlodéséért kifejtett tevékenysége, és a vallásközi együttmuködés terén elért alapveto diplomáciai sikerei elismeréséül 1998-ban elnyerte a Vatikáni által adományozott, világszerte rendkívül magasra értékelt Templeton Díjat. Sir Sigmund számos egyéb magas vatikáni kitüntetés és több állam legmagasabb szintu állami kitüntetésének birtokosa is. II. Erzsébet királyno a Nagy Britanniában kifejtett kiváló és eredményes társadalmi és gazdasági tevékenységéért lovaggá ütötte.

Napjainkban minden erejét a brit zsidó közösség és a nemzetközi vallásközi kapcsolatrendszer fejlesztésének szenteli, ennek egyik elsorendu fóruma a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács. A több mint 30 országot tömöríto szervezet az o kezdeményezésére és irányítása alatt fejlesztette tovább a kétoldalú zsidó-keresztény párbeszédet az iszlámmal való, háromoldalú együttmuködés irányába.

1921 június 2-án született Budapesten, számos esetben maga vallja, hogy a Magyarországon tapasztalt vallások közötti békétlenség szülte elhatározását, hogy a világ vallásai közötti megbékélésnek szenteli életét. Családjával 1939-ben menekült el a náci üldöztetés elol Nagy Britanniába, ahol egészen a világháború végéig szolgálatot teljesített a Polgári Védelem Testületében. Gazdasági eredményeit és személyes vagyonát a fémiparban kifejtett tevékenységével alapozta meg.

Magyarországi tevékenységével, melynek keretében alapveto szerepet vállalt a Magyar Keresztény Zsidó Tanács, a Keresztény Zsidó Társaság, a Rotary Club magyarországi szervezetei, az iszlámmal folytatott párbeszéd fórumai megszervezésében, nagymértékben járult és járul hozzá a magyar demokrácia fejlodéséhez.

Sir Sigmund a fent említett állami kitüntetések mellet számos világhíru egyetem díszdoktora, és a világ legismertebb emberjogi szervezeteinek kitüntetettje is.

* összeállította: Hermann Judith

   

 

EU Irodatechnika Bt.