Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Előadások
 • Rólunk
 • Rendezvények 1991-2008
 • Rendezvények 2009
 • Kiadványok
 • Oktatás
 • Tanulmányok
 • Sajtóközlemény
 • Kapcsolatok
   
   
 • Elnökség
 • Alapszabály

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE -  2009

1,  Beer Iván – a Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány elnöke
2,  Bölcskei Gusztáv – a Magyarországi Református Egyház püspöke, zsinati elnök
KZST társelnök
3,  Csernák István – a Magyarországi Metodista Egyház superintendense
4,  Darvas István - rabbi
5,  Dobner Győző – baptista lelkész
6,  Domán István – főrabbi
7,  Fabiny Tamás – evangélikus püspök-elnök – KZST ügyvezető elnök
8,  Feldmájer Péter – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke
KZST társelnök
9,  Gábor György – filozófus, ORZSE, egyetemi tanár
10,  Haraszti György – történész, ORZSE tanszékvezető professzor
11,  Hausmann, Jutta – Evangélikus Hittud. Egyetem, tanszékvezető professzor
12, Hermann Judit – a Pécsi Brit Konzulátus irodaigazgatója
13, Hídvégi György – a Magyar-Izraeli Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke
14, Hídvégi Máté, egyetemi tanár
15, Iványi Tibor – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
16, Jakab Attila – vallástörténész
17, Kalota József – a Magyarországi Orthodox Exarchatus érseki vikáriusa
18, Lednitzky András – a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke
19, Mészáros Kálmán – a Magyarországi Baptista Egyház elnöke
20, Németh Pál – református lelkész, főiskolai tanár
21, Pataky Albert – az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke – KZST társelnök
22, Róna Tamás, rabbi
23, Szabó István – református püspök
24, Szent-Iványi Ilona – unitárius lelkész
25, Szécsi József – vallásfilozófus – KZST főtitkár
26, Szigeti Jenő – adventista teológiai professzor
27, Szita Szabolcs – történész, a Holocaust Dokumentációs Központ tudományos vezetője
28, Tóth László – ny. főtanácsos
29, Udvardy György – katolikus püspök, KZST társelnök
30, Varga Béla – közgazdász
31, Várszegi Asztrik – katolikus püspök, pannonhalmi főapát

A KZST ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLANDÓ MEGHÌVOTT TAGJAI
Rázmány Csaba – a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke
Dimitrov Simeon – a Bolgár Ortodox Egyház metropolitája
Sir Sigmund Sternberg – a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tiszteletbeli elnöke

A KZST ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁGA
Sebes József – a Raoul Wallenberg Alapítvány elnöke
a KZST Ellenőrző Bizottságának elnöke
KZST TITKÁRSÁG
Gaján Rudolfné  - pénzügyi referens
Gerőfi Gyula - nyilvántartás

 

A  KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA  - 2009

1.
A társadalmi szervezet neve: Keresztény-Zsidó Társaság.
2.
Székhelye: 1052 Budapest, Deák tér 4.
3.
A Társadalmi szervezet céljai és feladatai:
- A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegű, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfelelően az alábbi, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a működéssel kapcsolatban bárki betekintést nyerhet.
3.1.
A törvény 26.§.C.:
3. pont: tudományos tevékenység, kutatás
4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. pont: kulturális tevékenység
11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme
3.2.
Célok és feladatok:
- A keresztény-zsidó párbeszéd ökumenikus keresztény és zsidó alapokról történő munkálása.
- A közvélemény pozitív alakítása a keresztény-zsidó kapcsolatok vonatkozásában.
- Kulturális tevékenység, előadássorozatok, vallási hagyományok ápolása.
- Teológiai, tudományos, művészeti vonatkozások munkálása.
- Soá kutatás /vészkorszak/.
- A keresztény-zsidó megbékélést elősegítő információk gyűjtése, feldolgozása.
- Folyóirat- és könyvkiadás, valamint előadások, bel- és külföldi konferenciák rendezése.
- Közös imaalkalmak, lelki közösséget építő ill. erősítő összejövetelek szervezése.
- Állandó kapcsolattartás a különböző keresztény egyházakkal és zsidó hitfelekezetekkel, szervezetekkel, médiákkal és személyiségekkel.
- Küzdelem a vallási, politikai és mindenféle antiszemitizmus és az agresszív vallásellenesség minden megnyilvánulása ellen.
- A társaság tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapvető figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását előmozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegből, érdekcsoportból, vallási közösségből erednek is.
- A társaság nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki.
- A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat, továbbá a szervezet megyei-, fővárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt.
- A társaság, mely közhasznú szervezet, semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt.
- Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; ilyen tevékenység lehet a fent említett előadások és konferenciák anyagainak megjelentetése, a szervezet tevékenységéről a tagság tájékoztatására kiadott füzetek, emlékeztetők, és egyéb vallásközi biblikus kiadványok kiadása; a gazdálkodás során elért eredményt a társaság nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeinek elősegítése érdekében használja csak fel.
4.
A társadalmi szervezet tagjai.
4.1. 
A tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei.
4.1.1.
A társadalmi szervezet rendes tagja:
- Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein.
- Választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.
- Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.
- A társadalmi szervezetnek csak nagykorú személy lehet tagja.
4.1.2.
- Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a 4.1.1. pontnak megfelel és tevékenységével elősegíti a társadalmi szervezet célkitűzéseinek megvalósítását.
- A pártoló tagok részt vehetnek a társadalmi szervezet rendezvényein, gyűlésein, javaslattételi joggal, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.
4.1.3.
- Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség annak nyilvánít; jogai megegyeznek a pártoló tagok jogaival.
4.1.4.
- A tagsági viszony a 4.1.1. pontban írt feltételek alapján az elnökség döntésével és nyilvántartásba vétellel keletkezik.
4.1.5.
Megszűnik a tagsági viszony:
- A tag szóbeli vagy írásos kilépésével.
- Ha a tag egy éve keresztül, felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat.
- Ha a társadalmi szervezet közgyűlési határozat alapján feloszlik, megszűnik, más testületbe olvad.
- A tag kizárásával, melyről az elnökség dönt; a tag akkor zárható ki, ha tevékenységével vagy mulasztásával a társadalmi szervezet céljainak megvalósítását veszélyezteti.
- A kizárás ellen jogorvoslatnak van helye, melyet az elnökséghez kell benyújtani és a közgyűlés dönt róla.
- A jogi személy tag, képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait.
4.1.6.
A tag kötelességei:
- Folyamatosan vegyen részt a társadalmi szervezet tevékenységében.
- Feladatait legjobb tudása szerint teljesítse.
- A birtokába került vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvja és a lehetőségek szerint gyarapítsa.
- A vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.
- Fizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat, melynek összegét évenként a közgyűlés állapítja meg.
- A 2006. évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft, amelyet a társadalmi szervezetnek az OTP 11706016-20465717 számú számlájára fizethetnek be a tagok.
- Tanúsítson a társadalmi szervezet tagjához méltó magatartást.
4.1.7.
- A pártoló tagnak és a tiszteletbeli tagnak kizárólag javaslattételi joga van.
- A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagnak egyaránt kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek betartása.
5.
A társadalmi szervezet szervezeti rendje és működése.
A társadalmi szervezet szervei: közgyűlés, elnökség, főtitkár /a társadalmi szervezet képviselője/, ügyvivő testület, számvizsgáló bizottság.
6.
A társadalmi szervezet szerveinek feladata és hatásköre: a közgyűlés összehívásának rendje és a közgyűlés hatásköre:
- A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer a főtitkár - a tagoknak küldött írásos meghívóval, amelyet a tagoknak 10 nappal a közgyűlés előtt kell postára feladni, a közgyűlés tárgysorozatának közlésével együtt - köteles összehívni.
- Köteles továbbá a főtitkár a közgyűlést összehívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kívánja.
- A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon érdeklődőként - természetesen szavazati jog nélkül - bárki részt vehet.
- A társadalmi szervezet tagjai a közgyűlés bármelyik napirendi pontjához hozzászólhatnak, önállóan beterjeszthetnek a közgyűlés elé a tárgysorozatban nem szereplő napirendi pontokat, amelyek megtárgyalásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
- A rendes tagokat azonos értékű szavazati jog illeti meg, egy tag egy szavazat,
- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha a szavazategyenlőség az elnök szavazatával együtt alakult ki, meg kell ismételni a szavazást, ha ezt követően sem lehet szavazással dönteni, sorshúzás dönt.
- A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van; ha nem határozatképes, 8 napon túl új időpontban, azonos napirenddel pótközgyűlést kell tartani, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes; e jogkövetkezményre a tagokat figyelmeztetni kell.
- A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel fogadja el, valamint a társadalmi szervezet főtitkára által előterjesztett számszerű és szöveges éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- A közgyűlés előtt egy órával és a közgyűlés alatt ezen dokumentumokat bárki szabadon megtekintheti; a közgyűlés után 3 napon át a Keresztény-Zsidó Társaság székhelyén, a Deák tér 4. sz. alatti tanácsterem ajtaján és hirdető táblán kell elhelyezni.
6.1.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály jóváhagyása és módosítása.
- A társadalmi szervezet éves költségvetésének meghatározása.
- A társadalmi szervezet elnöksége éves beszámolójának elfogadása.
- A társadalmi szervezetnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása.
- A vezető tisztségviselők, vagyis a társadalmi szervezet elnökének, vezetőségi tagjainak megválasztása. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés a jelölő listára került személyek közül nyílt szavazással választja meg. A jelölő listára minden tag javasolhat jelölteket, a jelenlévők egyszerű többsége által elfogadott jelöltek közül az ugyancsak egyszeri többséggel megválasztott jelöltek nyerik el a vezető tisztséget.
- Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés eléfogadása az általános szavazati mód szerint.
- A Számvizsgáló Bizottság megválasztása.
6.2.
- A társadalmi szervezetet két közgyűlés között a 31 tagú elnökség vezeti, akik közül az 5 társelnököt és a főtitkárt a közgyűlés egy éves időtartamra választja meg.
- A főtitkár látja el a társadalmi szervezet képviseletét, valamint önálló aláírási joggal rendelkezik.
- Az elnökség tagjait a közgyűlés 1 évre választja, további ciklusra újra választhatók.
- Az elnökség a határozatait általában konszenzussal hozza meg, vita esetén szavazást kell elrendelni, ahol egyszerű szótöbbséggel dönt.
- Az elnökség üléseit a főtitkár rendeli el a feladatoknak megfelelően.
- A főtitkár a társadalmi szervezet működésével kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, az egyetértők és ellenzők aránya megállapítható.
- A vezetők döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton, illetve a rendszeresen megtartott előadásokon szóban közli.
- A társadalmi szervezet működésével kapcsolatos iratokba a főtitkár engedélyével – személyi azonosságának igazolása és időpont egyeztetés után - bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
- A főtitkár a társadalmi szervezet közhasznú előadásairól havonta szórólapokon, a sajtóban való közzététellel tájékoztatja az érdeklődőket, a tagok részére pedig postán küld meghívót.
6.2.1.
Az elnökség mindazon kérdésekben dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amely kérdésekben a közgyűlés döntési jogkört biztosított az elnökségnek.
- Az elnökség a két közgyűlés között hozott döntéseiről, tevékenységéről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.
- Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
- Az elnökség határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a szervezet tagjainak írásban kell megküldeni, legkésőbb a közgyűlésre szóló meghívóval együtt.
- A társadalmi szervezet főtitkára képviseli a társadalmi szervezetet bíróság, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- Az elnökség dönt a tagfelvételi kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról.
- Az elnökség tagjai a társadalmi szervezet érdekében végzett tevékenységük során felmerült igazolt költségekre igényt tarthatnak.
- Az elnökség feladata két közgyűlés között a társadalmi szervezet tevékenységének operatív irányítása, a szervezet vagyonával való törvényes gazdálkodás.
- Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az elnökség tagjait a főtitkár az ülést megelőzően 10 nappal postára adott meghívóval értesíti, amely a napirend pontjait is tartalmazza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok 50%-a + 1 fő jelen van, ha nem határozatképes, összehívását azonos feltételek mellett 8 napon túl meg kell ismételni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
- Az elnökség elvi és etikai kérdésekben konszenzussal, gyakorlati kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt, szükség esetén döntéseit nemcsak elnökségi ülésein, hanem más információs úton is meghozhatja /pl. telefonon/, a döntéseknek minden érdekelt részére történő tudomásul hozatala iránt a főtitkár vagy az általa megbízott tag köteles gondoskodni.
- Az elnökségi tagot kooptálni nem lehet.
- Az elnökségi ülés nyilvános, érdeklődőként bárki részt vehet rajta.
- A keresztény-zsidó vallási és világi szervezetek vezetői akadályoztatásuk esetén személyes megbízottat delegálhatnak az elnökségi ülésekre.
6.3.
6.3.1.
- A főtitkár két közgyűlés között a szervezet ügyviteli, szervezési feladatait a tagok köréből, általa kinevezett hét főből álló ügyvivői testülettel láthatja el.
- Az ügyvivő testület tagjai nem állnak munkaviszonyban a társadalmi szervezettel.
- A társadalmi szervezetben az esetleges munkáltatói jogokat a főtitkár látja el, a főtitkár feletti esetleges munkáltatói jogkört pedig az öt társelnök által választott egyik társelnök látja el, ügyvezető társelnöki minőségben.
6.3.2.
Az ügyvivői testület működésének rendje:
- Az ügyvivői testületet a főtitkár hívja össze írásos meghívóval, postai úton, havonta legfeljebb egy alkalommal.
- Az ügyvivői testület nem döntéshozó, csak a főtitkár döntéseit előkészítő, a főtitkár munkáját elősegítő szerv.
- E körben az elnökségi tagok eseti megbízása alapján intézi levelezésüket, tárgyalások, rendezvények előkészítését, kiadványok megjelentetésének adminisztratív előkészítő munkálatait szervezi.
- Az ügyvivő testület üléseiről emlékeztető készül, amelyet postai úton kapnak kézhez az ügyvivő testület és az elnökség tagjai.
6.3.3.
- A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b. pont/ élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján: a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A társadalmi szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- Az elnökség tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.
A társadalmi szervezet gazdálkodása:
7.1.
- A társadalmi szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, éves bevétele 5 millió forint alatt van.
7.1.1.
- A társadalmi szervezet a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.
- A társadalmi szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- A szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítani.
7.1.2.
- A társadalmi szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
7.1.3.
- A 7.1.2.-ben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok értékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A társadalmi szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
7.1.4.
- A társadalmi szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - célszerinti juttatásban nem részesítheti.
- A társadalmi szervezet bármely cél szerinti juttatását - az alapszabályban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van /színlelt pályázat/.
- Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
- A társadalmi szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
7.2.1.
A társadalmi szervezet bevételei:
- A tagok által befizetett tagdíjak.
- Felajánlások és egyéb juttatások.
- Támogatások.
- Rendezvények bevételei.
- Pályázatok díjai.
-A tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú célra vagy működési költségeinek fedezetére kapott támogatás, illetve adomány.
- A társadalmi szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
- Az adománygyűjtéshez a szervezet írásbeli engedélye szükséges.
- A társadalmi szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
- A közhasznú szervezet tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
7.2.2.
A társadalmi szervezet költségei:
- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/.
- A közhasznú és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /ráfordítások, kiadások/.
7.2.3.
- A társadalmi szervezet vagyona lehet: készpénz, értékpapír, követelés, ingó és ingatlan vagyon.
- A társadalmi szervezet gazdálkodó tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra, vagyonbővítéshez használható.
- A társadalmi szervezet gazdasági tevékenységét csak céljai érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
7.2.4.
- A társadalmi szervezet tartozásaiért vagyonával felel. A tagok a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíjat kötelesek fizetni.
7.2.5.
- Megszűnés esetén a társadalmi szervezet tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonáról, annak hová fordításáról a közgyűlés dönt.
7.2.6.
- A társadalmi szervezet elnöksége - jóváhagyott költségvetés alapján - a társadalmi szervezet vagyonával a mindenkori hatályos pénzügyi- és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.
7.3.1
- A Számvizsgáló Bizottság 2 fő, ellenőrzi a gazdasági és pénzügyi tevékenységet, melyben a bizottság saját ügyrendjét maga határozza meg.
- A Számviteli Bizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Megállapításait írásba foglalja és legalább évente egyszer a közgyűlésen beszámol. A vezető szerv ülésein tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés esetén köteles írásban tájékoztatást adni. Megszüntetéséről a vezető szervnek 30 napon belül intézkedni kell.
7.3.2.
- A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességének biztosítása érdekében a szervezet számviteli- és pénzügyi szakember közreműködését veszi igénybe.
- A társadalmi szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is készíteni.
- A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a, számviteli beszámolót; b, a költségvetési támogatás felhasználását; c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d, a cél szerinti juttatások kimutatását; e, a központi költségvetési szervtől az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f, a társadalmi szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összességét; g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.
- A társadalmi szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- A számviteli beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
- A társadalmi szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásit rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
8.
A társadalmi szervezet megszűnése:
- A társadalmi szervezet megszűnik, ha a, feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja; vagy b, arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
- A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról az alapszabály előírása vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
- Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
9.
Határozatok és nyilvánosság:
- A közgyűlés és az elnökség döntéseit a főtitkár nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
- A társadalmi szervezet főtitkára gondoskodik a társadalmi szervezet döntéseinek /közgyűlési, elnöki/ az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
- A testületi szervek döntéseit a társadalmi szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
- A társadalmi szervezet működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és a székhelyén való elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
- A társadalmi szervezet szolgáltatásain: az előadások, konferenciák, oktatás, kulturális tevékenységen való részvétel nyilvános és ingyenes, azokon tagjain kívül bárki más is részesülhet. Egyes kiadványok, tájékoztatók, beszámolók, térítés nélkül bárki részére adhatók.
10.
Záró rendelkezések:
- A társadalmi szervezet működésére az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló törvény és a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2009. ápr. 1.

 

Dr Szécsi József
Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   
2008
2007
2006
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Szécsi József - SZÉCSI Regensburgi dialógus és viperás konvergencia

kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

   
2008 Szeptember  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

****************************************************************
Sopron, 2008. szeptember 14. vasárnap 15.00 h.

Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER - a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
SZITA SZABOLCS - a Budapesti Holocaust Múzeum tudományos igazgatója,
a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A zsidóság
nyugat-magyarországi üldöztetése
RADNÓTI ZOLTÁN rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd
Félelmetes napok
– a zsidó lélek megtisztulása
Könyvbemutató:
„Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007”
szerk.SZÉCSI JÓZSEF.Budapest,2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

****************************************************************

Budapest, 2008. szeptember 17. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Darvas István
rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd,

a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Megváltásunk kezdete ?!

- Izrael 60 éves -

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2008. szeptemberében: 7-én és 21-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
- a Szentírás-magyarázatokat tartja: Szécsi József -
****************************************************************

Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. szeptember 9. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1. 16.00-17.00 h. SZÉCSI JÓZSEF:
A FILEMON  levél görög szövegének olvasása és értelmezése
- vetítettképes szövegelemzés -
2. 17.00-19.00 h. 2008: TÖRTÉNELEM

A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/5

Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Az emancipáció három hulláma
JAKAB ATTILA – vallástörténész:
A „keresztény” Nyugat (a karoling korszak)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.

Az oszmán-török birodalom

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!
A KZST új könyvkiadásai: 1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma; 2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.
Kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2007.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-ÁT

a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

 

 

 
2008 Május  

Meghívó
a Gül Baba Alapítvány és a Keresztény-Zsidó Társaság
vallásközi konferenciájára
2008. május 26. hétfő 17.00 h.
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Nagyterme
Budapest XI. Bocskai út 39/41.

A vallásközi párbeszéd
a XXI. század Európájában
- az ábrahámi vallások
szent könyveinek,
a Bibliának és a Koránnak a fényében

Megnyitó:
ZAFER BAY – a Gül Baba Alapítvány főtitkárának
Korán-recitálása
ÜMIT ÖZKARAMAN  -  a Gül Baba Alapítvány elnöke
Megnyitó beszéd
FEKETE LÁSZLÓ – a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának
Zsoltár-recitálása
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára 
Megnyitó beszéd
Előadások:

STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor h.
A lehetséges párbeszéd – ahogy a zsidók gondolják
NÉMETH PÁL – református lelkész, főiskolai tanár
„Ki az én felebarátom ?” Lukács 10,29
ISMAIL ACAR – professzor, USA
The Others in the Qur’an: Jews and Christians

- Az előadásokhoz hozzászólások, kérdések -
Filmvetítés:
1,  Kisfilm  a vallások közötti békéről és szeretetről 
2,  Az iszlám Magyarországon – 2007 – a Duna Televízió kisfilmje
rendezte: Szécsi József
- Fogadás -

Terézvárosi Biblikus Konferencia – 2008/1

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
plébániai hittantermében

Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
(bejárat a sekrestyével szemben)
2008. május 27. kedd
A kiválasztottság
Megnyitó: 10.00-10.30 h.

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános
UDVARDY GYÖRGY - Esztergom-Budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
- a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF -

Előadások: 10.30-12.05 h.

1.: 10.30-10.50 h.
BORSÁNYI SCHMIDT FERENC - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, professzor:
A kiválasztott nép

2.: 10.55-11.15 h.
BENYIK GYÖRGY - Szegedi Hittudományi Főiskola, tanszékvezető professzor:
Kiválasztás Jeremiásnál

3.: 11.20-11.40 h.
JUTTA HAUSMANN - Evangélikus Hittudományi Egyetem, tanszékvezető professzor:
„Nemde olyanok vagytok előttem ti, Izrael fiai, mint az etiópok fiai?” - Ámosz 9,7

4.: 11.45-12.05 h.
STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, rektor h., egyetemi tanár
Választottság - vagy kiválasztottság?

 Kérdések, észrevételek, vita: 12.05-13.00 h.
13.00-14.00 h.
EBÉDSZÜNET

Előadások: 14.00-15.35 h.

5.: 14.00-14.20 h.
CSERHÁTI MÁRTA - Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi docens:
Hiány, bőség és kiválasztás a Bibliában

6.: 14.25-14.45 h.
TÖRÖK CSABA - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, mb. előadó:
Krisztusi kiválasztottság: Isten új népe
– Biblikus szempontok az Egyház, mint Isten népe gondolat kapcsán

7.: 14.50-15.10 h.
KARASSZON ISTVÁN - Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékvezető professzor:
A kiválasztás-teológia a XX. századi protestáns teológiában

8.: 15.15-15.35 h.
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens:
Az isteni kiválasztás a Koránban

Kérdések, észrevételek, vita: 15.35-17.30 h.

18.30 h.
Szentmise
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
UDVARDY GYÖRGY
esztergom-budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
A szentmisén közreműködik
a Templom Taize-i Ifjúsági Ének- és Zenekara

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának - XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. május 6. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1. 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF

 A Júdás levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2. 17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/4
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A hászkálá – a zsidó felvilágosodás
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A nagy zsinatok kora (IV.-V. század)
– a keresztény hitrendszer megfogalmazása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az spanyolországi iszlám kultúra
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
ÍRÓK BOLTJA - Budapest, VI. Andrássy út 45.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. május 22. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

Emlékülés Izrael Állam megalakulásának
60. évfordulója alkalmából
Megnyitó: FABINY Tamás
evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke
„A párbeszédért emléklap”-ok 2008. évi átadása
Előadások:
ALIZA BIN-NOUN

 1. Izrael Állam budapesti nagykövete –

Izrael és Palesztina - 2008
SZÉCSI József – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Izrael Állama és a keresztény teológia
közreműködik:
Fekete László - főkántor
Neumark Zoltán - zongoraművész
Szécsi Máté - operaénekes
*********************************************************************

Keszthely, 2007. május 25. vasárnap 15.00 h.

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
ÁBRAHÁM GYERMEKEI
tudományos szimpozion
Megnyitó: CZOMA LÁSZLÓ
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója
Előadások:
KÁRPÁTI Judit – ORZSE, egyetemi adjunktus
Az arab országokban élő zsidók helyzete
a II.világháború idején
SZENT-IVÁNYI Ilona – unitárius lelkész
Iszlám a nyugati világban - reformirányzatok
*
Kiállítás-bemutatás :
„Az iszlám művészete” - Helikon Kastélymúzeum

 

 


 
2008 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. április 1. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1.
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 3.János levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2.
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/3
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Középkori zsidó történelem – a spanyol zsidóság
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Constantinus-i fordulat
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám virágkora
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. április 8. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
JAKAB ATTILA
vallástörténész

A szlovák katolikus egyház

a nacionalizmus és az egyetemesség sodrában

*
Budapest, 2008. április 15. kedd 16.00 h.
ÍRÓK BOLTJA
Budapest, VI. Andrássy út 45.
könyvbemutató
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
A könyvet bemutatják:
Schőner Alfréd – főrabbi, ORZSE rektor
Gábor György – filozófus, ORZSE egyetemi tanár
*
*A „Nostra aetate” * II.János Pál pápa beszéde a magyarországi zsidó közösség képviselőihez* Kereszténység és politika – a Zsinati Kör Állásfoglalása*A Zsidó-Keresztény Párbeszéd Kör Nyilatkozata * A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának Határozata * A Magyar Keresztény-Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság Nyilatkozata *Szilárd Gyula: Egy holocaust-túlélő az egyházakhoz *Paskai László bíboros pásztorlevele a fővárosi holocaust ötvenedik évfordulójára*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Nyilatkozta az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen*A Kálvin János Kör Nyilatkozata*A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának Nyilatkozta*A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyilatkozata*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Karácsonyi Nyilatkozata *A Magyarországi Metodista Egyház Nyilatkozata*Szécsi József: Tizenegy nyilatkozat*Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban*A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak  Ökumenikus Tanácsa Közös Nyilatkozata a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából*A kereszténység és a vallások  - A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma*A katolikus egyház katekizmusából*Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról*Az egyház és a múlt bűnei – Nemzetközi Teológiai Bizottság*II. János Pál pápa homiliája 2000. nagyböjtjének első vasárnapjának szentmiséjén *II. János Pál pápa szentföldi zarándoklatán mondott beszédei*
*
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 

 
2008 Március  

 

Meghívó

Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől

1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -

2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2

Előadások:

HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem

JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)

NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Sopron, 2008. március 9. vasárnap 15.00 h.
Szolnok – Szolnoki Zsidó Hitközség – Mária u. 33.
Szolnoki Keresztény-Zsidó találkozó - 2008
Megnyitó:
BERMAN DÁVID - a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke
Előadás:
RÓNA TAMÁS – rabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanára

Púrim, avagy minden nagy nép mögött egy fontos asszony áll

Könyvbemutató:
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

*
Púrimi előzetes…

Budapest, 2006. március 13. csütörtök 17.00 h.

Bárka Baptista Gyülekezet – Budapest, XV. Adria u. 24.
(a 73-as, vagy a 173-as busszal a Bosnyák tér után a Molnár Viktor utcai megállóig)

Megnyitó:

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész, a KZST elnökségi tagja

Előadás:

RAJ TAMÁS – főrabbi: A rejtőzködő Isten könyve
*
Az Eszter-Tekercs felolvasása
-  zene és hámántáska -

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -
2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem
JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása
*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 
2008 Február  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

2008. február
*
Sopron, 2008. február 3. vasárnap 17.00-19.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.
Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2
Megnyitó:
CSISZÁR ÁGNES
kulturális rendezvényszervező
Előadások:
BARNA MÁTÉ – katolikus lelkész, a Soproni Domonkos Rendház főnöke

Idősebb testvérek

- a katolikus egyház legújabb megnyilatkozásai

RADNÓTI ZOLTÁN - főrabbi
Az Írott és a Szóbeli Tan
*
KZST Közgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.

2008. február 12. kedd 17.00-19.00 h.

*
KZST Pótközgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.
2008. febr. 19. kedd 17.00-19.00 h.
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.
Ábrahám gyermekei
- előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -
az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ)
vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik
 a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: február, március, április, május,
szeptember, október, november, december hónapokban
2008. február 5. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
Bibliai héber és az ógörög nyelvtanítás
a Szentírás szövegeinek olvasásához
- a „Biblia éve 2008” program keretében -
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/1
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A zsidóság története
 az Első Szentély pusztulásáig
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Krisztus-hit kialakulása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám hajnala
*
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

   
2008 Január  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***

Budapest, 2008. január 10. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

HANGFOGÓ NÉLKÜL

A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója

Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök

JAKAB ATTILA – KZST elnökségi tag

Egyházak itthon és határon túl

SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Vallásközi látképféle Magyarországról – 2007

***
Sopron, 2008. január 13. vasárnap 15.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni
Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/1

 

- előadások, beszélgetés, kérdések, észrevételek…-
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Holocaust Napja 2008

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Sion Gyülekezete
Mindenki Temploma

Budapest, X. Cserkesz u. 7-9.
2008. január 27. vasárnap 15.00 h.

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
*
Internet: www.kzst.hu
*
Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu. - A Keresztény-Zsidó Társaság támogatója: a Gabbiano Print Bt .

A Keresztény-Zsidó Társaság
minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért !

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára!
Adószám: 19672964-1-41

 

 

   

2010
2009
2008
2007
2006

 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Szécsi József - SZÉCSI Regensburgi dialógus és viperás konvergencia

kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

   
2009 December  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. december

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2009/9
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

 

2009. december 1. kedd 16.00-19.00 h.

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 4,1-10 héber-,
és a Héber levél 5,5-14 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2009: SZENT IRATOK:
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG  és a KORÁN
Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Rut, Eszter és az Énekek Éneke
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Septuaginta
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az Újszövetség főbb alakjai a Koránban:
Keresztelő János és Jézus
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2009. december 13-án és 20-án !
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József, vallásfilozófus
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket!
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009.december

****************************************************************

 

Budapest, 2009. december 10. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZIMPOZION

Megnyitó:
SZÉCSI JÓZSEF
főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

Előadások:

BÉRINÉ BÍRÓ BERTA
könyvtár igazgató h.,Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Végítélet - Dies irae… Unetane tokef…

TOKICS IMRE
adventista teológiai professzor
Jeremiás a próféták ellen

KELEMEN KATALIN
rabbi, Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség
Hanuka – tűz és fény a judaizmusban

*
- és fánk…-

­

*

 

2009
Szeptember
Oktober
November

 

 

 

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2009. november

****************************************************************

 

Budapest, 2009. november 4. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
JUDAISZTIKAI SZIMPOZION
Megnyitó:
SZÉCSI JÓZSEF- a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Tuba mirum spargens sonum…
Előadás:
KÁRPÁTI JUDIT
egyetemi adjunktus, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
„A nagy vizek zúgásainál” Zsoltár 93,4
- A lélek és a test megtisztulása a zsidó hagyományok tükrében
BÉRINÉ BÍRÓ BERTA
könyvtár igazgató h.,Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Végítélet - Dies irae… Unetane tokef…

 

***********************************************************

 

Szolnok, 2009. november 15. vasárnap 15.00 h.

Református Templom Gyülekezeti Háza - Szolnok, Mária u. 33. SZOLNOKI KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN
Megnyitó:
BERMAN DÁVID
a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
RÓNA TAMÁS
az Alföldi Régió vezető rabbija
Eszter és a hűség
JACZKÓ GYÖRGY
görög katolikus lelkész
Házasság a Szentírásban
-kiddus-
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. november

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2009/8
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

2009. november 10. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 3,14-24 héber-,
és a Héber levél 4,11-5,4 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h.
2009: SZENT IRATOK:
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG  és a KORÁN
Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Jeremiás siralmai és a Prédikátor
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Jelenések könyve
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A Biblia főbb alakjai a Koránban  (3.rész):
Saul, Dávid, Salamon
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2009. november 1-én és 8-án !
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József, vallásfilozófus
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
Számlaszám:11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.
Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft.
Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket!
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkr!
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. november

****************************************************************

 

Szolnok, 2009. november 15. vasárnap 15.00 h.

Szolnoki Zsidó Hitközség - Szolnok, Mária u. 33.

SZOLNOKI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Megnyitó:

BERMAN DÁVID
a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke

Előadások:

JACZKÓ GYÖRGY
görög katolikus lelkész
Házasság
a Szentírásban

RÓNA TAMÁS
az Alföldi Régió vezető rabbija
Eszter és a hűség

-kiddus-
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

2009. november 1-én és 8-án!

A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt
18.00-18.25 h.

november 1.

Jelenések 7,2-4.9-14
Kik ezek, akik hosszú fehér ruhába vannak öltözve, és honnan jöttek?

1János 3,1-3
Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk!

Máté 5,1-12a
Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa!

november 8.

1Kir 17,10-16;
…éppen egy pár darabka fát szedek, hogy elkészítsem azt magamnak s fiamnak, hogy megegyük, s azután meghaljunk…

Zsid 9,24-28;
Krisztus is egyszer lett áldozattá, hogy sokak bűnét elvegye!

Mk 12,38-44
Jézus ezután leült a templomkincstárral szemben, és figyelte, hogyan dob a tömeg pénzt a kincstárba.

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
OR-ZSE TUDOMÁNYOS EGYETEMI NAPOK - BIBLIKUS KONFERENCIA
2009. november 17. kedd
Ábrahám-Izsák-Jákob
a zsidó hagyomány tükrében
10.00-10.30 h.
Megnyitó: SCHŐNER ALFRÉD, rektor – Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Ábrahám az első századok zsinagógáinak mozaik- és freskóművészetében

Moderátor: SZÉCSI JÓZSEF, egyetemi docens - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
10.30-10.50 h.
DOMÁN ISTVÁN, professzor - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Ábrahám, Izsák és Jákob alakja a Talmudban
10.55-11.15 h.
FRÖHLICH IDA, egyetemi tanár – Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Bölcsészettudományi Kar
Ábrahám a qumráni Genesis Apocryphonban
11.20-11.40 h.
GÁBOR GYÖRGY, egyetemi tanár - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Az ikrek (Róma és Jeruzsálem)
11.45-12.05 h.
OLÁH JÁNOS, egyetemi docens - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
"...és te légy áldássá." - Ábrám/Ábrahám élete a midrások tükrében

12.00-13.00 Kérdések, észrevételek…
13.00-14.00 h. Szünet

14.00-14.20 h.
FÉNYES BALÁZS, egyetemi oktató -  Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Hol született Ábrahám, és hol volt Ur Kászdim?
14,25-14.45 h.
DARVAS ISTVÁN, egyetemi docens - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Izsák titka
14,50-15,10 h.
BAÁN ISTVÁN, magántanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
A pátriárkák és az ókeresztény irodalom
15.10-15,30 h.
NÉMETH PÁL, főiskolai tanár – Külkereskedelmi Főiskola
Az ősatyák alakja a Koránban
15.30-16.00 h.

Kérdések, észrevételek…
13, 16,00-16,05 h. Zárszó

XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !”
Terézvárosi Vallásközi Konferencia – 2009
2009. november 23. hétfő 10.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM KAPCSOLATOK  XXI. SZÁZADI ESÉLYEI
a konferencia védnöke:
FODOR GYÖRGY – rektor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF
Megnyitó: 10.00-10.30 h.
FODOR GYÖRGY – rektor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános
Előadások:
10.30-10.50 h. KRÁNITZ MIHÁLY – rektor h., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar: Az egyistenhívő vallások közeledése napjainkban
10.55-11.15 h. HODOSSY-TAKÁCS ELŐD – rektor h., Debreceni Református Hittudományi Egyetem:Ókori keleti szakrális terek, mint kulturális hatások hordozói
11.20-11.40 h. BILAL ÖMER ALMAK – elnök, Dialógus Platform Egyesület
A tolerancia, mint a vallásközi párbeszéd feltétele
11.45-12.05 h. KÁRPÁTI JUDIT - egyetemi adjunktus, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem: „Saved alone.” - az első jemeni zsidó bevándorlók és a jeruzsálemi Amerikai Kolónia keresztényeinek találkozása
Kérdések, észrevételek, vita: 12.10-13.00 h.
EBÉDSZÜNET: 13.00-14.30 h.
Előadások:
14,30-14,50 h. ABDUL FATTAH MUNIF - PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem: Andalúzia, mint a vallások és kultúrák együttélésének modellje
14,55-15,15 h. TÖRÖK CSABA - főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola:
Az iszlám-keresztény teológiai párbeszéd nehézségei és lehetőségei
15,20-15,40 h. SZÉCSI JÓZSEF - egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem:Vallásközi párbeszéd és biztonságpolitika
Kérdések, észrevételek, vita: 15,45-16,30 h.
*
18,30 h. Szentmise az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
A szentmisét bemutatja és homíliát mond
KRÁNITZ MIHÁLY
rektor h., Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A szentmisén közreműködik a Templom Taizè-i Ifjúsági Ének- és Zenekara
*

 

*************************************************************

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. október

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2009/7
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2009. október 13. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 3,1-13 héber-,
és a Héber levél 4,1-10 görög szövegének olvasása

2, 17.00-19.00 h.
2009: SZENT IRATOK:
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG  és a KORÁN

Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Ezdrás-Nehemiás és a 1-2Krónikák könyvei
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Katolikus levelek
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A Biblia főbb alakjai a Koránban  (2.rész): Mózes

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!
A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;
2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2008. (KZST Évkönyvek 2001-7 rendelésre)

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2008.évi
 SZJA 1/%-ért! Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság –
2009. október

****************************************************************

Budapest, 2009. október 14. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

GYÖKÉR ÉS HAJTÁS
teológiai szimpózion

Megnyitó:
SZÉCSI JÓZSEF- a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Isten szövetsége örök
Előadás:
KISS ERIKA  - főorvos
Kereszt és kőtáblák
RUFF TIBOR - Szent Pál Akadémia, főiskolai docens
Az Újszövetség és a Tóra

-az előadások után azonos című könyvüket dedikálják Kiss Erika és Ruff Tibor-

-kiddus-agapé-

*

Hatvan, 2009. október 18. vasárnap 15.00 h.

Hatvani Református Templom Gyülekezeti Háza
3000 Hatvan, Dózsa tér 9.

HATVANI KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Megnyitó:
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Şanlıurfa, a próféták városa
Előadások:
NÉMETI GÁBOR – történész, ny. gimnáziumi igazgató h.
A hatvani zsidóság története
TATAI ISTVÁN – református lelkész
Kálvin és a zsidóság

- közreműködik a „Hatvani Református Énekegyüttes” - agapé -
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

2009. október

****************************************************************

Hatvan, 2009. október 18. vasárnap 15.00 h.

Hatvani Református Templom Gyülekezeti Háza
3000 Hatvan, Dózsa tér 9.

HATVANI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Megnyitó:

SZÉCSI JÓZSEF
a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Şanliurfa, a próféták városa

Előadások:

NÉMETI GÁBOR
történész, ny. gimnáziumi igazgató h.
A hatvani zsidóság története

TATAI ISTVÁN
református lelkész
Kálvin és a zsidóság

- közreműködik a „Hatvani Református Énekegyüttes”
- agapé -
Ábrahám gyermekei – 2009/7
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2009. október 13. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 3,1-13 héber-,
és a Héber levél 4,1-10 görög
szövegének olvasása

2, 17.00-19.00 h.

2009: SZENT IRATOK:
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG  és a KORÁN

Előadások:

HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Ezdrás-Nehemiás
és a 1-2Krónikák könyvei

SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Katolikus levelek

NÉMETH PÁL – református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A Biblia főbb alakjai
a Koránban  (2.rész): Mózes

 

****************************************************************

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. szeptember

****************************************************************
Ábrahám gyermekei – 2009/6
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2009. szeptember 8. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 2,14-24 héber-,
és a Héber levél 3,11-19 görög szövegének olvasása

2, 17.00-19.00 h.
2009: SZENT IRATOK:
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG  és a KORÁN

Előadások:
HARASZTI GYÖGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
A Példabeszédek, Jób és Dániel könyvei
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Héber levél
NÉMETH PÁL – református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A Biblia főbb alakjai a Koránban  (1.rész):
Ábrahám, Izsák, Jákob
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!
A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;
2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2008. (KZST Évkönyvek 2001-7 rendelésre)
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2008.évi
 SZJA 1/%-ért! Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. szeptember

****************************************************************

Sopron, 2009. szeptember 13. vasárnap 15.00 h.

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.  

Emlékülés Sztehlo Gábor evangélikus lelkész,
a magyarországi gyermekmentés és nevelés
jeles személyének születési centenáriumán
- a Keresztény-Zsidó Társaság, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szakmai Tanárképző Intézete és az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány szervezésében -

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER – a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

Előadások:
Prof. Dr. SZITA SZABOLCS DSc – egyetemi tanár
Sztehlo Gábor, a gyermekmentő
RADNÓTI ZOLTÁN - rabbi
Az embermentés
Dr. habil. SZÁLA ERZSÉBET - főiskolai tanár
Sztehlo Gábor tevékenységének üzenete
filmvetítés: „Sztehlo Gábor”
dokumentumfilm – rendezte: SZÁNTÓ ERIKA

Zárszó:
Dr. MOLNÁR JÓZSEF intézetigazgató
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2009.szeptember 6-án és 20-án!
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József, vallásfilozófus
Ábrahám gyermekei – 2009/6
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec.

XVI.Benedek pápa:
 „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd!”

2009. szeptember 8. kedd 16.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus:
A Genesis 2,14-24 héber-,
és a Héber levél 3,11-19 görög szövegének olvasása

2, 17.00-19.00 h.
2009: SZENT IRATOK:
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG  és a KORÁN

Előadások:
HARASZTI GYÖGY – Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, prof.
A Példabeszédek, Jób és Dániel könyvei

SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Héber levél

NÉMETH PÁL – református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A Biblia főbb alakjai a Koránban  (1.rész): Ábrahám, Izsák, Jákob

 


Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. szeptember

****************************************************************

 

Sopron, 2009. szeptember 13. vasárnap 15.00 h.

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.  

Emlékülés Sztehlo Gábor evangélikus lelkész,
a magyarországi gyermekmentés és nevelés
jeles személyének születési centenáriumán

- a Keresztény-Zsidó Társaság, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szakmai Tanárképző Intézete és az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány szervezésében -

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER – a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

Előadások:
Prof. Dr. SZITA SZABOLCS DSc – egyetemi tanár
Sztehlo Gábor, a gyermekmentő

RADNÓTI ZOLTÁN - rabbi
Az embermentés

Dr. habil. SZÁLA ERZSÉBET - főiskolai tanár
Sztehlo Gábor tevékenységének üzenete

filmvetítés: „Sztehlo Gábor”
dokumentumfilm – rendezte: SZÁNTÓ ERIKA

Zárszó:
Dr. MOLNÁR JÓZSEF intézetigazgató
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

2009.szeptember 6-án és 20-án!

A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt
 18.00-18.25 h.

szeptember 6.
Izaiás 35,4-7: Akkor majd kinyílik a vakok szeme, és a süketek füle megnyílik…
Jakab 2,1-5: Mert ha belép a ti közösségetekbe egy ember aranygyűrűvel, fényes öltözetben, és belép egy szegény is piszkos ruhában, s ti arra figyeltek, aki drága ruhába van öltözve
Márk 7,31-37: Ott odavittek hozzá egy siketnémát, és kérték őt, hogy tegye rá a kezét. Félrevitte őt külön a tömegtől…
szeptember 20.
Bölcsesség 2,17-20: Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk állhatatosságát! Ítéljük őt gyalázatos halálra, mert - amint mondja - oltalomban részesül…
Jakab 3,16 - 4,3: Civakodtok és tusakodtok, és nincs semmitek, - azért, mert nem kértek. Kértek és nem kaptok, - mert rosszul kértek, azért, hogy kívánságaitokra fordítsátok…
Márk 9,30-37: Aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött…

 
2009 Május  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. május

****************************************************************
Ábrahám gyermekei - 2009/5
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
2009. május 5. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF– vallásfilozófus: A Genesis 2,1-13 héber-,
és a Héber levél 3,1-10 görög szövegének olvasása
2, 17.00-19.00 h. 2009: SZENT IRATOK: A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG és a KORÁN
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - OR-ZSE, egyetemi tanár: A Zsoltárok Könyve
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus: A Kolosszei, 1-2 Tesszaloniki,
1-2 Timóteus, Titusz és a Filemon levelek
NÉMETH PÁL – ref. lelkész, Külker. Főisk. prof.: A rövid szúrák

*

Keszthely, 2009. május 10. vasárnap 15.00 h.

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
Judaisztikai szimpozion
Megnyitó: CZOMA LÁSZLÓ
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója
Előadások:
KÁRPÁTI JUDIT – OR-ZSE, egyetemi adjunktus
Rabbi Slomo Sabbazi
- a jemeni zsidó költészet gyöngyszemei
HARASZTI GYÖRGY – OR-ZSE, egyetemi tanár
Egy történeti kuriózum: a nagy zsidó zsinat és utóélete (1650)
Hangverseny:
GOLDMARK KÓRUS
az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Énekkara
vezényel: ÁDÁM MÁRIA, karnagy - közreműködik: FEKETE LÁSZLÓ,
TÓTH EMIL, főkántor és BICZÓ TAMÁS, kántor
a koncerten előadásra kerül KIRÁLY LÁSZLÓ, Erkel díjas zeneszerző
Zsoltárkantáta c. műve (részletek) - ősbemutató
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre!
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!
Terézvárosi Biblikus Konferencia - 2009

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
2008. május 18. hétfő 10.00 h.
Páli intelmek – teória és praxis
Megnyitó:
BEER MIKLÓS - váci megyéspüspök, a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2009 védnöke
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános

Előadások:
OLÁH JÁNOS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, egyetemi docens
A két lábon álló egy lábon állóról - a zsidóság törvényértelmezéseiről
SZÉCSI JÓZSEF - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, egyetemi docens
Hillél-Sámmáj-Gámáliel-Pál
KOCSIS IMRE – Borromeo szent Károly Papnevelő Intézet rektora
A karizmák szent Pál apostol leveleiben
BREBOVSZKY ÉVA – evangélikus lelkész
„Csendesen éljetek, és saját kezetekkel dolgozzatok!” (1Tessz 4,11)
- Pál a munkáról
Ebédszünet:13.00-14.00 h.
BOLYKI JÁNOS - Károli Gáspár Református Egyetem, professzor
Pál etikája: elvek és gyakorlati tanácsok
SZIGETI JENŐ – Adventista Teológiai Főiskola, professzor
„én mondom, nem az Úr…”(1Kor 7,12)  – a házasság etikája
RACS CSABA - Egri Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
A páli megigazulástan
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens
Jogi iskolák és törvényértelmezés az iszlámban

18.30 h. Szentmise az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
BEER MIKLÓS - váci megyéspüspök, a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2009 védnöke
A szentmisén közreműködik a Templom Taizè-i Ifjúsági Ének- és Zenekara

*
A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;
2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2008. (KZST Évkönyvek 2001-7 rendelésre)
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2008.évi
 SZJA 1/%-ért! Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41


 

 
2009 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. április

****************************************************************

Budapest, 2009. április 22. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

Megnyitó:
Szécsi József
A Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Előadás:
Staller Tamás
filozófus - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor h., egyetemi tanár
BARUCH vs. BENEDICTUS
A SPINOZA-JELENSÉG
- az előadás után az előadás címével azonos könyvét dedikálja a Staller Tamás -
*

 

Budapest, 2009. április 27. hétfő 17.00 h.

a Dialógus Platform Egyesület Nagyterme – VII. Nagydiófa u.7.III.em.

Megnyitó:
Almak Ömer
a Dialógus Platform Egyesület elnöke
Előadás:
Arhan Kardas
a „Zukunft” – németországi folyóirat - főszerkesztője
A DIALÓGUS ESÉLYE
A XXI. SZÁZAD KEZDETÉN
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban 2009. április 12-én és 19-én!
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig, - Szécsi József, vallásfilozófus.
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2009. április 7. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
A Genesis 2,1-13 héber-, és a
Héber levél 3,1-10 görög szövegének olvasása
*
2, 17.00-19.00 h. 2009: SZENT IRATOK
A BIBLIA, az ÜJSZÖVETSÉG és a KORÁN – 2009/4
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A Kispróféták
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Római, az 1-2 Korintusi, a Galata, az Efezusi
és a Filippi levelek
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A legszebb történet – József szúrája
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre !
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!

A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;

2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2008.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2009. április 7. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

1, 16.00-17.00 h.
A Genesis 2,1-13 héber-,
és a Héber levél 3,1-10 görög
szövegének olvasása
*

2, 17.00-19.00 h. 2009: SZENT IRATOK
A BIBLIA, az ÜJSZÖVETSÉG és a KORÁN – 2009/4

Előadások:

HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A Kispróféták

SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A Római, az 1-2 Korintusi, a Galata,
az Efezusi és a Filippi levelek

NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A legszebb történet – József szúrája

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2009. április 12-én és 19-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti
szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig

Április 12.
Apostolok Cselekedetei 10,34-43

 

 

   
2009 Március  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. március

****************************************************************

Budapest, 2009. március 18. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Schőner Alfréd
főrabbi, az OR-ZSE rektora
A megalázott Tóratekercsek üzenete
*
18.00 h. A Keresztény-Zsidó Társaság Pótközgyűlése - 2009
****************************************************************

Pécs, 2009. március 29. vasárnap 15.00 h.

Pécsi Zsidó Hitközség – Fürdő u. 1.
PÉCSI KERESZTÉNY-ZSIDÓ SZIMPOZION
Előadások:
Schönberger András
Pécsi Zsidó Hitközség - főrabbi
Zsidó szentírásmagyarázati irányok
Szalay Lajos
református lelkipásztor
Josiás korának vallási és politikai arculata
Szécsi József
KZST főtitkár
 Alexandriai Philo
és a János evangélium prológusának logosz-tana
****************************************************************
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2009. március 8-án és 22-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
Szécsi József – vallásfilozófus
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2009. március 3. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
A Genesis 1,22-31 héber-, és a
Héber levél 2,8-2,18 görög szövegének olvasása
*
2, 17.00-19.00 h. 2009: SZENT IRATOK
A BIBLIA, az ÜJSZÖVETSÉG és a KORÁN – 2009/3
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A Nagypróféták
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
Az Apostolok Cselekedetei (15,1-21)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Mohamed élete és a Korán
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre !
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!

A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;

2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2008.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2009. március 3. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

1, 16.00-17.00 h.
A Genesis 1,22-31 héber-,
és a Héber levél 2,8-2,18 görög szövegének olvasása
*

2, 17.00-19.00 h.
2009: SZENT IRATOK
A BIBLIA, az ÜJSZÖVETSÉG és a KORÁN – 2009/3

Előadások:
HARASZTI GYÖRGY
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A Nagypróféták
SZÉCSI JÓZSEF
vallásfilozófus
Az Apostolok Cselekedetei (15,1-21)
NÉMETH PÁL
református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Mohamed élete és a Korán

 

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2009. március 8-án és 22-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti
szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig

 

   
2008 február  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság – 2009. február

****************************************************************

Budapest, 2009. február 11. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Szécsi József - KZST főtitkár
Aszketizmus-szüzesség-coelibatus- monogámia-poligámia
és a zsidó vallási tradíció

18.00 h. Keresztény-Zsidó Társaság Közgyűlés - 2009
****************************************************************

Budapest, 2009. február 25. szerda 18.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Keresztény-Zsidó Társaság Pótközgyűlés - 2009
****************************************************************

Kiskunhalas, 2009. február 22. vasárnap 15.00 h.

Kiskunhalasi Zsidó Hitközség – Petőfi u. 1.
Megnyitó:
Ráb András - a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
Bödecs Pál
református lelkész, a Kiskunhalasi Református Gimnázium főigazgatója
„Nem test és vér ellen hadakozunk”
 – közös küzdelmünk a gonosz ellen
Róna Tamás
rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem – egyetemi tanársegéd
A teljesség, avagy a jó és a rossz egysége
Szécsi József
KZST főtitkár
 A keresztény-zsidó párbeszédről
*
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2009. február 8-án és 15-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
Szécsi József – vallásfilozófus
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2009. február 3. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
A Genesis 1,11-21 héber-, és a
Héber levél 1,13-2,8 görög szövegének olvasása
*
2, 17.00-19.00 h. 2009: SZENT IRATOK
A BIBLIA, az ÜJSZÖVETSÉG és a KORÁN – 2009/2
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A Korábbi Próféták
SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus
A János Evangélium
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
A Korán és az európai kultúra
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre !
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!

A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;

2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2008.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

   
2008.Január  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***

Budapest, 2009. január 5. hétfő 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

HANGFOGÓ NÉLKÜL
A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója
Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök
Sajtótájékoztató:
RÓNA TAMÁS – rabbi, KZST elnökségi tag

A zsidóságról - 2008

VÍZ PÉTER – Krisztusi Szolidaritás – Magyarország, ügyvezető igazgató
Keresztényellenes jogsértések a világban - 2008
SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Magyarországi vallásközi látkép  - 2008
***
Baptista keresztény-zsidó párbeszéd

Budapest, 2009. január 28. szerda 17.00 h.

Bárka Baptista Gyülekezet – Budapest, XV. Adria u. 24.
(a 73-as, vagy a 173-as busszal a Bosnyák tér után a Molnár Viktor utcai megállóig)

Megnyitó:

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész, a KZST elnökségi tagja

Előadás:
DARVAS ISTVÁN - rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, egyetemi docens
Slom Bájit – az Otthon Békéje
SZEBENI OLIVÉR - baptista lelkész, emericus teológiai tanár
Él az Írás ethosza a magyar baptisták között !
* közreműködnek a Bárka Baptista Gyülekezet zenészei *
***
Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2009. januárjában: 4-én és 18-án
A vasárnapi szentírási szakaszok eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
Szécsi József – vallásfilozófus
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám szent könyveiről
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2009. évi sorozat: jan., febr., márc., ápr., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2009. január 13. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1, 16.00-17.00 h.
A Genesis 1,1-10 héber-, és a Héber levél 1,1-12
 görög szövegének olvasása
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
*
2, 17.00-19.30 h. 2008: SZENT IRATOK
A BIBLIA, az ÚJSZÖVETSÉG és a KORÁN – 2009/1
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A Tóra
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
A Szinoptikus Evangéliumok
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Bevezetés a Koránba
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *
Akinek van email címe, kérjük, hogy jutassa el címünkre !
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!

A KZST új könyvkiadásai kaphatók és a korábbiak megrendelhetők:
FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57. t: 318-56-72
1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma;

2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2008.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át

a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
   

 

   

 

Kiadványok

1991-től
I
I
V

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Oktatás

 

 

A Zsidó-Keresztény-Iszlám

vallástudományi előadások IV. szemeszter

 

Keresztény-Zsidó Társaság

1052 Budapest, Deák tér 4.

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások

ZSIKIVE

 

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság – 1052 Budapest, Deák tér 4.

Internet: www.kzst.hu

I, ZSIKIVE alapelvei, céljai, feladatai

1, A Keresztény-Zsidó Társasaság (KZST)és a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások (ZSIKIVE)

A ZSIKIVE a KZST-vel organikus egységet alkot mind szervezeti, mind gazdasági tekintetben. Mindenben követi a KZST céljait, feladatit, a KZST Alapszabályát.

A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegu, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfeleloen az alábbi, a közhasznú szervezetekrol szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. A törvény 26.§.C.: - 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás; - 4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - 5. pont: kulturális tevékenység; - 11. pont: hátrányos helyzetu csoportok társadalmi esélyegyenloségének elosegítése; - 12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme.

2, A ZSIKIVE alapelvei, céljai és feladatai

1, célunk a közös gyökeru három monoteista világvallás együttes bemutatása

2, a vallásközi párbeszéd feltételeinek tudományos megteremtése hazai és nemzetközi szinten

3, a három vallás közös vallási, etikai értékeinek felmutatása

4, a három vallás kulturális és társadalmi vetületeinek feltárása

5, a közös történelmi múlt pozitív és negatív jelenségeinek tudatosítása

6, a vallási sokszínuség ne jelentsen kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai törésvonalat

7, a kutatási program célja az európai vallási közösségek jobb megértése és egymást elfogadó készségének erosítése

8, a három monoteista világvallásnak Európára és az egész világra kiterjedo és kisugárzó jelenbeli megnyilvánulásainak vizsgálata

9, meggyozodésünk, hogy a három monoteista világvallás helyes megismerése elosegítheti a világ jelenlegi helyzetének jobb vallási, társadalmi, gazdasági és politikai megítélését

•  a szervezet tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapveto figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását elomozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegbol, érdekcsoportból, vallási közösségbol erednek is

•  a szervezet nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki és nem ír alá és semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt

•  a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyulési képviselo-jelöltet, valamint megyei-, fovárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt

II,1. ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata

1, Elso Rész

a, elméleti tárgyak: TÖRTÉNELEM

b, nyelvi tárgyak: NYELVTANI BEVEZETÉS

1, A zsidó vallás:

a, A zsidóság története: 1 óra

b, Bibliai héber nyelv: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység története: 1 óra

b, Ógörög nyelvtan: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám népek története: 1 óra

b, Klasszikus arab nyelvtan: 1 óra

2, Második Rész

a, elméleti tárgyak: HITVILÁG

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A judaizmus vallási világa: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Tóra szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység hitvilága: 1 óra

b, Evangéliumok-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallás: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114.: 1 óra

3, Harmadik Rész

a, elméleti tárgyak: EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó etika és életforma: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Egyén és társadalom a kereszténységben: 1 óra

b, Apostolok Cselekedetei-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám és a társadalmi kérdések: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 21,95-97; 18,83-98; 30,2-4; 33,32-34; 66,1-5; 14,9-15; 7,85-93; 11,84-95; 7,65-72; 11,50-60; 26,123-140; 46,21-26; 7,73-79; 11,61-68; 26,141-159; 27,45-53.: 1 óra

4, Negyedik Rész

a, elméleti tárgyak: ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Késobbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

5, Ötödik Rész

a, elméleti tárgyak: A SZENT KÖNYVEK

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A Tánách: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Szent Iratok 1.rész: Zsoltárok, Rut, Prédikátor, Eszter, Dániel, Jób: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ó- és Újszövetség: 1 óra

b, 1-2Timóteus levéltol a Zsidó levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Korán : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 6,74-79; 12; 17; 19.: 1 óra

6, Hatodik Rész

a, elméleti tárgyak: IRODALOMTÖRTÉNET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó irodalomtörténet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás:

Szent Iratok 2.rész: Példabeszédek, Énekek Éneke, Jeremiás siralmai, Ezdrás-Nehemiás, 1-2Krónikák: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység irodalomtörténete: 1 óra

b, Katolikus levelek és a Jelenések könyve: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallási irodalma : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 25-26; 47; 55-56; 71.: 1 óra

II,2. A ZSIKIVE oktatási szerkezete

A ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata: 2004. szept.1.-2007.nov..30.

Az egyes részek szerkezete:

- minden rész 3 hónapból áll;

- tanítás hetente kb. 6 órában, 2 nap: hétfon, kedden;

- délutáni vagy esti órákban, napi kb. 3 óra;

- az elméleti és nyelvi tárgyak nem követik szükségszeruen sorrendben egymást;

- egy félév kb. 72 óra, ebbol kb. 24 óra jut külön-külön a zsidó, keresztény és iszlám oktatásra;

- heti kb. 3 elméleti, kb. 3 nyelvi jellegu óra;

- minden rész önálló egységet képez, nem tárgyaljuk újra ugyanazt a kérdéskört;

- az 1. részbeni bibliai héber, ógörög és klasszikus nyelvi bevezetés után a

2-6. részekben a szent könyvek folyamatos olvasása 5 részen át tart.

Jelentkezni a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Ház irodájában lehet

(Budapest VII. Wesselényi u. 17. IV.em.) – Hétfo-Péntek 9.00-18.00 h. T: 413-35-50).

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások – ZSIKIVE 2004

ZSIKIVE I.Szemeszter: 2004. szept.1-nov.30. Hétfon és Kedden 17,00-20,00 h. között 3-3 óra. Az órák 45 percesek és 17,00-18,00-19,00 órakor kezdodnek a Hauer Cukrászda Különtermében (Budapest, VII. Rákóczi út 47-49.) Jelentkezés 10.000, Ft befizetésével a Keresztény-Zsidó Társaság csekkjén, az I.Szemeszterre. (Egy óra kb. 139. Ft) Az órák idopontjában változás lehetséges (pl. különbözo ünnepek). Az I.Szemeszter eloadói anyaga: Történelem és nyelvi bevezetés.

1,a, A zsidóság története - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Honfoglalás. A bírák kora, Saul királysága. Dávid és Salamon uralkodása.

2, Izrael (Somron) története i.e. 722-ig, Júda királysága az Elso Szentély pusztulásáig.

3, Babilóniai fogság, visszatérés, perzsa és görög uralom.

A Hasmoneusok és Heródes királysága.

4, Júdea római uralom alatt: a nagy zsidó háború és a Bár-Kochbá felkelés.

A diaszpóra kezdetei, a talmudi korszak (i.sz. 600-ig).

5, Az arab hódítás, zsidók az arab birodalomban (i.sz. 900-ig).

Az arab-zsidó fénykor Spanyolországban, zsidók Nyugat- és Dél-Európában.

6, Zsidók a keresztény Spanyolországban, a kiuzetés. A török birodalom zsidósága.

7, A lengyelországi zsidóság története a XVIII.század végéig, a chászidizmus,

a Cári Birodalom zsidóságának kialakulása.

8, A hászkálá mozgalom, a zsidók emancipációja Nyugat- és Közép-Európában 1850-ig.

Az orosz birodalom zsidóságának története és alternatívái.

9, A modern antiszemitizmus formái,

a cionista mozgalom létrejötte és elso praktikus lépései.

10, A zsidóság története a XX.század elso felében, a soá.

11, Fejezetek a magyarországi zsidóság történetébol a kezdetektol 1945-ig.

12, A zsidó világ 1945 után. A harmadik zsidó állam születése és elso 50 esztendeje.

1,b, Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység története - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Verus Israel – önmeghatározás a zsidósággal szemben (I.sz.)

2, Az igazi filozófia – helykeresés a római birodalomban (II-III.sz.)

3, A konstantini fordulat: üldözöttbol üldözové

4, A nagy zsinatok kora (IV-V.sz.)

5, A nyugati kereszténység és Nagy Károly birodalma

6, A bizánci birodalom

7, A keresztes hadjáratok

8, A középkori kereszténység

9, A reformáció

10, Felvilágosodás és nacionalizmus (XVIII-XIX.sz.)

11, Kereszténység és totalitarizmus (XX.sz.)

12, A magyar kereszténység története

2,b, Ógörög nyelvtan - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám népek története - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám vallási elozményei és keletkezése. Mohamed élete.

2, A korai iszlám és a nagy hódítások korszaka. A kalifátus kialakulása.

A vallási törvény és a jogtudomány fejlodése.

3, Az omajjádák uralma (660-750).

4, Az abbászida kalifátus.

5, A fátimidák uralma.

6, A keresztes hadjáratok és az ajjúbidák birodalma.

7, A mamlúk szultánok hatalma.

8, Az iszlám Nyugaton. Andalúzia és a mórok.

9, Az arab kelet és az oszmán birodalom (1517-1800).

Egyiptom a XIX. században.

10, Az iszlám országok a XX. században.

11, Izrael állama és az iszlám világ.

12. A modern reiszlamizáció és az iszlám európai elterjedése.

3,b, Klasszikus arab nyelvtan - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK II.SZEMESZTER

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. január 18-ától, minden kedden (12 alkalommal) 15.00-20.00 h.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal. Tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

Az új hallgatók számára nyelvi bevezetoket indítunk.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h.

KZST Ügyfélszolgálati Iroda-Sajtóosztály: Szerda 10.00-14.00 h. T: 413-35-50

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Internet: www.kzst.hu

ZSIKIVE II. SZEMESZTER: HITVILÁG

1,a, A judizmus alapjai - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Izrael hite, népe, Istene.

2, Tóra és háláchá.

3, A parancsolatok értelme, a 613.

4, A zsidó naptár.

5, Az ünnepi ciklus.

6, Pészáh.

7, A szombat.

8, Jótékonyság és a zsidó etika (derech erec).

9, Az étkezés törvényei (kasrut).

10, Születés, körülmetélés, bár/bát micvá.

11, Házasság, házasságlevél, válás.

12, Halál, temetés, gyász, kádis.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység hitvilága - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Isten.

2, A teremtés.

3, Az ember.

4, A bun.

5, A megváltás.

6, Szentháromság.

7, Jézus Krisztus.

8, A kegyelem.

9, Szentségek (keresztség, eucharisztia).

10, Szentségek.

11, Mária.

12, Eszkatológia.

2,b, Evangéliumok-görög szövegolvasás - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám: vallás és hit - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám rendszere (nizámu'l-iszlám). Dogma (al'aqída) és istentisztelet (al-'ibáda).

2, A látható és láthatatlan világ („al-'álamu ghaibíjun wa-mashúd”).

Az érzékelés (al-hawássz), a képzelet (al-khajál) és az értelem (al-'aql) határai a megismerésben.

3, Az „iszlám” és a „hit” problémája.

4, Isten léte és bizonyságai.

5, Isten tulajdonságai és a „magasztaló jelzok” (al-'aszmá'ul-huszná) tartalma.

6, A teremto és gondviselo Isten.

7, Isten angyalai és a dzsinnek.

8, Isten prófétái és küldöttei.

9, A kijelentett ige. A Korán, Ábrahám iratai, a Tóra, a Zsoltárok, az Evangélium.

10, Az utolsó ítélet napja. Feltámadás. Örök élet.

11, Isten mindenhatósága és az elve elrendelés tana.

12, Párbeszéd lehetosége a három monoteista világvallás között. Az iszlám álláspontja.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114. - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK III.SZEMESZTER

 

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. szeptember13-ától, 12 alkalommal, 14.00-20.00 h.

Szept. 13, 20, 27, Okt. 11, Nov. 8,9,15,16,22,23,29,30.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h. T: 413-35-50

Sajtóosztály és Információs Központ: Budapest, XIV. Semsey A.u.23. szerda 10,00-13,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Adószám: 19672964-1-41. –

Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE III. SZEMESZTER:

EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

1,a, Zsidó etika és életforma (Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor)

1, A tóra és az illem; 2, Hagyományos zsidó viselekdési kódexek (Pirké Ávot, Derech erc rábbá zutá, Rámbám; 3, Ki a tiszteletreméltó ?; 4, A viselkedés általános szabályai; 5, Az istenfélelem; 6, Illem és etika otthon (szülok, házastárs, gyerekek); 7, A zsidó nevelés; 8, Illem külvilágban; 9, Az üzleti élet szabályai; 10, A nem-zsidókkal való viselkedés speciális szabályai; 11, Bojt és gyász; 12, Az igazakról és gonoszokról: Jób könyve.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták (Róna Tamás, ORZSE tanár)

1, Józsua 1,1-9; 2, Józsua 6,1-11; 3, Józsua 6,12-27;; 4, Bírák 7,1-8; 5, Bírák 7,9-16; 6, Bírák 7,17-25; 7, Sámuel 1,1-10; 8, Sámuel 1,11-19; 9, Sámuel 1,20-28; 10, Sámuel 2,1-12; 11, Sámuel 2,13-25; 12, Sámuel 2,26-36.

1,c. Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Bozsoky Mátyás (EPK tanársegéd)

1, Mássalhangzók, magánhangzójelek; 2, A svá, egyszerubb szavak olvasása; 3, Olvasási gyakorlat; 4, A dages, qámec chátúf; 5, Olvasási gyakorlat, etc.; 6, A névelo; 7, Az enklitikus paradigmák; 8, A fonevek és melléknevek neme és száma; 9, A kötoszó; 10, A status absolutus és constructus; 11, A birtokos suffixumok; 12, A személyes névmás, a szabályos ige perfectuma.

2,a, Egyén és társadalom a kereszténységben - eloadó: (Dr Jakab Attila, vallástörténész)

1, Az ember, Isten képmása; 2, A keresztény ember; 3, Az ember és a teremtett világ; 4, A no a kereszténységben; 5, Erotika és aszkézis; 6, A lelkiismeret; 7, A keresztény társadalom; 8, Egyház és politika; 9, Kereszténység és szekularizáció; 10, Kereszténység és társadalom; 11, II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes; 12, Vallási pluralizmus.

2.b. Újszövetségi-görög szövegolvasás: Apostolok Cselekedetei – (Dr Szécsi József, KZST fotitkár)

1, 1,1-20 (Eloszó, Jézus mennybemenetele, Mátyás apostollá választása/a); 2, 2,1-21 (A Szentlélek eljövetele, Péter pünkösdi beszéde); 3, 3,1-20 (A béna koldus meggyógyítása, Péter templomi beszéde/a); 4, 4,1-22 (Péter és János a fotanács elott); 5, 5,1-21 (Ananiás és Szafíra bunhodése, Az egyház növekedése/a); 6, 6,1-7,3 (Hét diákonus választása, István ellen vádat emelnek, István beszéde/a); 7, 7,4-29 (István beszéde/b); 8, 8,4-25 (Fülöp téríto munkája Szamariában, Péter és János szamariai útja); 9, 9,1-19 (Saul megtérése); 10, 10,1-20 (Kornéliusz látomása, Kornéliusz küldöttei Péterhez érkeznek/a); 11, 11,1-18 (Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását); 12, 12,1-19 (Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása)

3,a, Az iszlám és a társadalmi kérdések (Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, Az iszlám vallástudomány szerkezete. A serí'a és a fiqh viszonya. A három fo rész: a) al-'aqída (dogmatika), b) al-'ibáda (isztentisztelet), c) al-mu'ámalát (társadalmi viszonyok); 2, Az iszlám jogalkotás (at-tasrí'u'l-iszlámíj) forrásai. Szöveges források (al-maszádiru'n-naqlíja): a) Korán b) A szunna és formái.; 3, Az önálló véleményalkotáson alapuló jogforrások (almaszádiru'lidzstihádíja): a) a hozzáértok (mudzstahidún) egyetértése („consensus prudetium”): al-idzsmá'; 4, b) az analógia: al-qijász c) al-isztihszán; 5, d) az érdekek érvényesítése: al-maszálihu'lmurszala e) a szokásjog (al-'urf); 6, Az iszlám jogalkotás korszakai; 7, A fo jogi iskolák: a) Abú Hanífa iskolája b) Málik iskolája; 8, c) Sáfi'íj iskolája d) Ahmed ibn Hanbal iskolája; 9, Dzsa'farusz'-Szádiq iskolája és a sí'ita jog;

10, Az igazságszolgáltatás intézményei; 11, Az iszlám vallásjog általános szabályai; 12, Az iszlám joggyakorlat esetei és jellemzo vonásai.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: József (12.) szúra ( Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, 12:1–6 (Jákob és József); 2, 12:7–14 (A testvérek gyulölete); 3, 12:15–21 (Józsefet eladják); 4, 12:22–34 (József és a Nagyhatalmú felesége); 5, 12:35–42 (József a börtönben); 6, 12:43–57 (A király álmainak megfejtése); 7, 12:58–65 (József testvérei Egyiptomban); 8, 12:66–80 (József és Benjámin); 9, 12:81–87 (Jákob bánata és türelme); 10, 12:88–101 (József megismerteti magát testvéreivel); 11, 12:102–107 (Rejtett történet); 12, 12:108–111 („Ez az én utam”).

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK IV.SZEMESZTER

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

- piros 7-es busszal a Keletitol egy megálló, a Gizella és a Semsey u. sarkán -

12 alkalommal, keddenként 14.00-20.00 h.

2006. Február 7,14,21,28; Március 7,21,28; Április 4,25; Május 2,9,16.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak, melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és T: 06-30-269-95-99

Sajtóosztály és Információs Központ:

Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

Telefon: 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Adószám: 19672964-1-41. – Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE IV. SZEMESZTER:

ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

 

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Bibliai héber nyelvoktatás

b, Tánách-héber szövegolvasás: 1 óra

c, a Talmud Kiddusin traktátusának magyarázata

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

***

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át

a Keresztény-Zsidó Társaság javára!

Adószám: 19672964-1-41

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

Tanulmányok

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

REKLÁM

 

 

REKLÁM FELÜLET BÉRELHETŐ KEDVEZŐ ÁRON

JELENTKEZNI A

KAPCSOLATOK MENŰPONTON KERESZTÜL

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

Kapcsolatok:

Sir Sigmund Sternberg

 

 

Keresztény-Zsidó Társaság

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

internet: www.kzst.hu

e-mail.: info@kzst.hu

SAJTÓOSZTÁLY ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT:

Budapest, XIV. Semsey A .u.23. csütörtök 10,00-15,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Támogatás: OTP Köröndi krz . fiók 11706016 - 20465717 *

Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   

Sir Sigmund Sternberg*

A vallásközi kapcsolatok és dialóguskultúra fejlesztésének egyik világszerte ismert vezeto személyisége, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács (ICCJ), a Magyar Keresztény Zsidó Tanács alapítója, és a Keresztény Zsidó Társaság patrónusa, a londoni székhelyu Három Hit Fórum (Three Faith Forum) társalapítója, és a Vallások Világkongresszus (World Congress of Faith) elnökhelyettese.

Sir Sigmund Sternberg kiváló brit üzletember, aki élete nagy részét szentelte a zsidó közösség, a dialóguskultúra és a vallások közötti megértés szolgálatának. Részt vett a Katolikus Egyház és a zsidóság kapcsolatát elemzo és meghatározó zsinati nyilatkozat, a Nostra Aetate elokészítésében, és összeköto szerepet játszott az Izrael Állam vatikáni elismerésére irányuló folyamatban. Résztvevoje volt az elso zsinagógai pápai látogatás megszervezésében1986-ban, Rómában.

A vallások fejlodéséért kifejtett tevékenysége, és a vallásközi együttmuködés terén elért alapveto diplomáciai sikerei elismeréséül 1998-ban elnyerte a Vatikáni által adományozott, világszerte rendkívül magasra értékelt Templeton Díjat. Sir Sigmund számos egyéb magas vatikáni kitüntetés és több állam legmagasabb szintu állami kitüntetésének birtokosa is. II. Erzsébet királyno a Nagy Britanniában kifejtett kiváló és eredményes társadalmi és gazdasági tevékenységéért lovaggá ütötte.

Napjainkban minden erejét a brit zsidó közösség és a nemzetközi vallásközi kapcsolatrendszer fejlesztésének szenteli, ennek egyik elsorendu fóruma a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács. A több mint 30 országot tömöríto szervezet az o kezdeményezésére és irányítása alatt fejlesztette tovább a kétoldalú zsidó-keresztény párbeszédet az iszlámmal való, háromoldalú együttmuködés irányába.

1921 június 2-án született Budapesten, számos esetben maga vallja, hogy a Magyarországon tapasztalt vallások közötti békétlenség szülte elhatározását, hogy a világ vallásai közötti megbékélésnek szenteli életét. Családjával 1939-ben menekült el a náci üldöztetés elol Nagy Britanniába, ahol egészen a világháború végéig szolgálatot teljesített a Polgári Védelem Testületében. Gazdasági eredményeit és személyes vagyonát a fémiparban kifejtett tevékenységével alapozta meg.

Magyarországi tevékenységével, melynek keretében alapveto szerepet vállalt a Magyar Keresztény Zsidó Tanács, a Keresztény Zsidó Társaság, a Rotary Club magyarországi szervezetei, az iszlámmal folytatott párbeszéd fórumai megszervezésében, nagymértékben járult és járul hozzá a magyar demokrácia fejlodéséhez.

Sir Sigmund a fent említett állami kitüntetések mellet számos világhíru egyetem díszdoktora, és a világ legismertebb emberjogi szervezeteinek kitüntetettje is.

* összeállította: Hermann Judith

   

 

EU Irodatechnika Bt.